1. Trang chủ
  2. Cải cách tiền lương
  3. Xem báo cáo dự toán và cải cách tiền lương

Xem báo cáo dự toán và cải cách tiền lương

Giúp các đơn vị xem được các Báo cáo dự toán lương và cải cách tiền lương theo TT 46/2019/TT-BTC.

1. Chọn menu Báo cáo\Xem báo cáo.

2. Kéo thanh cuộn đến nhóm Báo cáo dự toán và cải cách tiền lương.

3. Kích đúp chuột vào báo cáo cần xem/in. Ví dụ: Biểu số 2a: Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện.

4. Khai báo tham số báo cáo.

5. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận