1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn các nghiệp vụ theo kịch bản tập huấn
  3. Hướng dẫn các nghiệp vụ theo kịch bản tập huấn

Hướng dẫn các nghiệp vụ theo kịch bản tập huấn

I. Chuẩn bị dữ liệu 1. Đăng nhập
2. Thiết lập thông tin đơn vị
3. Khai báo danh mục
4. Tùy chọn tính lương
II. Khai báo danh sách CBNV 1. Thêm mới, tiếp nhận CBNV
2. Nhập khẩu danh sách CBNV vào phần mềm
3. Lấy danh sách CBNV từ phần mềm MISA QLCB
III. Tính lương 1. Lập bảng chấm công (Nếu có)
2. Lập bảng tổng hợp công (Nếu có)
3. Tính lương hệ số, phụ cấp
4. Tính lương truy lĩnh
5. Tính các khoản khác (PC đặc biệt ngành)
6. Theo dõi  biến động: 6.1. Nghỉ thai sản
6.2.  Nghỉ ốm/ Nghỉ không lương
6.3. Nghỉ hưu/nghỉ việc
6.4. Nâng lương, Phụ cấp
7. Ký số trên phần mềm
8. Kết nối phần mềm kế toán
9. Tùy chọn diễn giải
 

IV. Tính Thuế TNCN

Các bước tính thuế TNCN
 

V. Tính BHXH

Các bước tính BHXH
Cập nhật 28/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?