1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Dự toán lương
  4. Phụ cấp không lên đúng cột mặc định mà lên vào cột Phụ cấp khác thì phải làm như thế nào?

Phụ cấp không lên đúng cột mặc định mà lên vào cột Phụ cấp khác thì phải làm như thế nào?

Trả lời:

  • Nếu muốn lên đúng các cột tên phụ cấp trong giao diện và báo cáo dự toán lương, CCTL thì khi khai báo các bản ghi phụ cấp phải chọn đúng vào các phụ cấp trong danh mục mang đi mặc định của chương trình.

  • Trường hợp đơn vị phát sinh loại phụ cấp cùng tên nhưng khác mã phụ cấp mang đi của chương trình thì sẽ hiển thị như 1 phụ cấp mới.
Cập nhật 01/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan