1. Trang chủ
  2. Kế toán có thể thao tác nhanh hơn trong trường hợp tháng trước có CBNV nghỉ không lương mà không cần lập bảng chấm công

Kế toán có thể thao tác nhanh hơn trong trường hợp tháng trước có CBNV nghỉ không lương mà không cần lập bảng chấm công

1. Mục đích

Kế toán có thể thao tác nhanh hơn trong trường hợp tháng trước có CBNV nghỉ không lương mà không cần lập bảng chấm công.

2. Chi tiết thay đổi

Tại các đơn vị, nếu CBNV nghỉ không lương trước ngày trả lương, kế toán sẽ trừ luôn vào lương tháng đó. Trong trường hợp CBNV nghỉ sau ngày trả lương, kế toán sẽ tính trừ lương và tháng sau, khi đó số tiền tính trừ đi dựa vào lương, phụ cấp tháng CBNV đã nghỉ thực tế.

– Trước phiên bản R35, khi có CBNV nghỉ, kế toán cần khai báo bản ghi nghỉ của CBNV rồi lập bảng tổng hợp công tháng trước để tính vào kỳ lương tháng sau. Tuy nhiên ở một số đơn vị việc tổng hợp công không diễn ra thường xuyên nên việc này chưa tiện ích, gây mất thời gian cho kế toán.

– Kể từ phiên bản R35, khi thêm bản ghi theo dõi nghỉ không lương, phần mềm bổ sung trường thông tin cho phép tùy chọn trừ lương, phụ cấp vào cùng kỳ lương hoặc kỳ lương kế tiếp, khi tính lương, phần mềm sẽ tính dựa trên thông tin này.

Cụ thể như sau:

Ví dụ: Đơn vị có CBNV nghỉ không lương trong tháng 4.

Vào Danh sách CBNV, chọn CBNV, tại mục Theo dõi nghỉ, thêm bản ghi nghỉ không lương. Phần mềm bổ sung trường thông tin Trừ lương, phụ cấp vào, anh/chị tích chọn Cùng kỳ lương hoặc Kỳ lương kế tiếp.

Khi tích chọn Cùng kỳ lương, phần mềm sẽ trừ tiền lương, phụ cấp vào kỳ lương tháng 4. Nếu tích chọn Kỳ lương kế tiếp, phần mềm sẽ trừ tiền lương, phụ cấp vào kỳ lương tháng sau.

Cập nhật 18/04/2023

Bài viết này hữu ích chứ?