1. Trang chủ
  2. Dự toán lương bổ sung
  3. Dự toán lương bổ sung phân bổ nguồn chung/loại cán bộ/phòng ban/khoản lương, phụ cấp

Dự toán lương bổ sung phân bổ nguồn chung/loại cán bộ/phòng ban/khoản lương, phụ cấp

– Bước 1: Chọn cách phân bổ nguồn chi trả

1. Nhấn vào biểu tượng Hệ thống tại góc trên bên phải màn hình, chọn Tùy chọn tính dự toán lương.

2.  Tại phần Dự toán phân bổ nguồn, tích chọn Phân bổ nguồn chung/Phân bổ nguồn theo loại cán bộ/Phân bổ nguồn riêng theo phòng ban/Phân bổ nguồn riêng theo khoản lương, phụ cấp.

3. Chọn nguồn phân bổ khi lập dự toán.

4. Nhấn Đồng ý.

– Bước 2: Thực hiện lập dự toán lương

1. Trước khi thực hiện, anh/chị cần thiết lập cách tính theo đặc thù đơn vị tại phần Tùy chọn tính dự toán lươngTính theo bản ghi lương, phụ cấp cho CBNV hay Tính theo cả quả trình hưởng lương, phụ cấp dự kiến chưa khai báo cho CBNV.

2. Sau khi đã thiết lập dự toán lương, vào menu Dự toán lương bổ sung để lập bảng dự toán.

3. Nhấn Lập dự toán/Lập dự toán phân bổ theo nguồn.

4. Khai báo thông tin chung:

  • Chọn Năm lập dự toán bổ sung, Thời điểm lập dự toán bổ sung
  • Nhập Lần bổ sung thứ bao nhiêu
  • Nhập Mức lương cơ sở mới
  • Nhập Số biên chế được giao trong năm dự toán.

5. Tại tab Nguồn chi trả: Anh/chị nhập số tiền của Tính chất nguồn tương ứng với các Khoản lương, phụ cấp.
Lưu ý: phải nhập ít nhất 1 nguồn phân bổ cho khoản 1 lương, phụ cấp

6. Chọn tab Dự toán lương cho LĐ tuyển thêm trong chỉ tiêu biên chế được duyệt để khai báo lần lượt các thông tin: Vị trí việc làm, Biên chế, SL tuyển mới,…

7. Nhấn Tính dự toán lương => Chương trình tự động tính dự toán lương bổ sung phân bổ nhiều nguồn.

8. Với phần I. Nhu cầu lương thực tế, anh/chị xem chi tiết các bảng dự toán chi tiết tại đây.

9. Tại phần Số dự toán đã cấp và trích nguồn chi lương, dựa theo số dự toán được cấp thực tế của đơn vị vào đầu năm, anh/chị có thể nhập số dự toán lương đã cấp đầu năm và trích nguồn chi lương theo chi tiết theo chương, khoản và tính chất nguồn.

10. Còn phần III. Nhu cầu lương cần bổ sung chính là phần chênh lệch giữa Nhu cầu lương thực tế và Số đã được cấp và trích nguồn chi lương.

Gửi bảng dự toán lương lên cấp trên

1. Tại màn hình Lập dự toán lương bổ sung, nhấn Nộp cấp trên để gửi lên cho đơn vị cấp trên.

2. Nhấn Gửi và chọn đơn vị nhận báo cáo.

Lưu ý: Ngoài ra, anh/chị có thể:

  • Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu bảng dự toán lương ra file excel.
  • Nhấn In để bảng dự toán lương.
  • Nhấn Tính lại dự toán lương nếu có thay đổi và muốn tính lại dự toán lương.
Cập nhật 12/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận