1. Trang chủ
 2. Bảo hiểm xã hội
 3. Ngừng dịch vụ BHXH điện tử của nhà cung cấp cũ

Ngừng dịch vụ BHXH điện tử của nhà cung cấp cũ

I. Mục đích

Giúp đơn vị có thể ngừng dịch vụ BHXH điện tử của nhà cung cấp cũ ngay trên AMIS BHXH.

(Theo quy định, đơn vị chỉ đăng ký dịch vụ BHXH điện tử qua một nhà cung cấp tại một thời điểm).

II. Hướng dẫn thực hiện
Cách 1: Ngừng dịch vụ nhà cung cấp khi bắt đầu sử dụng

1. Tại mục Đăng ký sử dụng dịch vụ, nhấn Đăng ký ngừng.

2. Khai báo thông tin tại cửa sổ ngừng dịch vụ -> nhấn Đăng ký ngừng để ký nộp hồ sơ sang cơ quan BHXH:

 • Trường hợp Đăng ký ngừng thất bại -> Anh/Chị xem nội dung lỗi và đăng ký ngừng lại.

Cách 2: Ngừng dịch vụ nhà cung cấp tại Thiết lập

Lưu ý:

Chỉ cho phép nộp hồ sơ đăng ký ngừng dịch vụ BHXH điện tử của nhà cung cấp khác đối với khách hàng đã đăng ký dịch vụ BHXH điện tử của MISA mà bị từ chối bởi các lý do:

 • CE007- Đơn vị đã đăng ký với IVAN khác;
 • CE044- Đơn vị đã đăng ký giao dịch tại cổng thông tin BHXH Việt Nam.

Bước 1: Ngừng dịch vụ BHXH điện tử của nhà cung cấp cũ

1. Tại Thiết lập\Thông tin sử dụng dịch vụ\nhấn Ngừng dịch vụ\ tích chọn lý do ngừng\ nhấn Ngừng dịch vụ.

2. Ký nộp hồ sơ đăng ký ngừng bằng 2 cách:

 • Cách 1: Ký số từ xa bằng chữ ký số MISA eSign. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Cách 2: Ký số bằng USB Token. Xem hướng dẫn tại đây.

3. Hồ sơ đăng ký ngừng dịch vụ BHXH điện tử của nhà cung cấp cũ sẽ được ký nộp sang cơ quan BHXH:

 • Ký nộp thành công: phần mềm hiển thị thông báo thành công và gửi kết quả về email. Sau khi nhận được mail, Anh/Chị chuyển bước đăng ký lại dịch vụ BHXH điện tử qua AMIS BHXH.

Trường hợp không nhận được mail, vui lòng thực hiện lại ngừng dịch vụ.

 • Ký nộp không thành công: có thể do các nguyên nhân sau:

– Sai thông tin chữ ký số => kiểm tra lại chữ ký số sau đó thực hiện lại ngừng dịch vụ.

– Lỗi hệ thống => thực hiện lại ngừng dịch vụ ngay sau đó.

– Đã ngừng dịch vụ nhà cung cấp cũ thành công trước đó ở một IVAN khác => thực hiện đăng ký dịch vụ BHXH điện tử của MISA.

Bước 2: Đăng ký lại dịch vụ BHXH điện tử qua AMIS BHXH

Sau khi đăng ký ngừng dịch vụ của nhà cung cấp trước thành công, Anh/Chị thực hiện đăng ký lại dịch vụ BHXH điện tử qua AMIS BHXH như sau:

1. Chọn Đăng ký dịch vụ

2. Màn hình hiển thị thông tin của hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ bị từ chối trước đó, nhấn Đăng ký sử dụng để ký nộp hồ sơ sang cơ quan BHXH.

 • Cách 1: Ký số từ xa bằng chữ ký số MISA eSign. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Cách 2: Ký số bằng USB Token. Xem hướng dẫn tại đây.

3. Sau khi ký nộp hồ sơ, hệ thống BHXH sẽ gửi mã kích hoạt dịch vụ BHXH điện tử về email liên hệ. Anh/Chị vui lòng thực hiện kích hoạt theo hướng dẫn để hoàn thành đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử của MISA.

(Lưu ý: Mã kích hoạt chỉ có hiệu lực trong 24h)

Cập nhật 27/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan