1. Trang chủ
  2. Sắp xếp danh sách CBNV theo thứ tự giảm dần của hệ số lương để dễ dàng đối chiếu

Sắp xếp danh sách CBNV theo thứ tự giảm dần của hệ số lương để dễ dàng đối chiếu

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể sắp xếp danh sách CBNV theo thứ tự giảm dần của hệ số lương để dễ dàng đối chiếu.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R35, trên bảng tính lương hệ số, phụ cấp, thứ tự của CBNV không sắp xếp theo tứ tự hệ số lương, chưa thuận tiện cho đơn vị đối chiếu số liệu.

– Kể từ phiên bản R35, phần mềm bổ sung tính năng sắp xếp CBNV theo Alphabet, theo hệ số lương giảm dần,… để đơn vị có thể tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu.

Cụ thể như sau:

1. Tại màn hình Danh sách CBNV, chọn Sắp xếp nhóm hưởng lương cho mẫu BC.

Chọn Sắp xếp CBNV chung.

 

2. Phần mềm cho phép chọn sắp xếp CBNV theo 4 cách:

  • Sắp xếp theo Alphabet
  • Sắp xếp theo số hiệu cán bộ
  • Sắp xếp theo phòng ban
  • Sắp xếp theo HSL giảm dần

Chọn cách sắp xếp theo nhu cầu của đơn vị, nhấn Đồng ý.

Thứ tự CBNV sẽ luôn cập nhật theo dữ liệu mới nhất của CBNV trên phần mềm.

Ví dụ: Chọn Sắp xếp theo HSL giảm dần, danh sách CBNV sẽ sắp xếp theo thứ tự giảm dần của HSL.

Cập nhật 18/04/2023

Bài viết này hữu ích chứ?