1. Trang chủ
  2. Tính lương
  3. Tính lương, hệ số phụ cấp

Tính lương, hệ số phụ cấp

Giúp kế toán tính lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương cho tất cả các cán bộ nhân viên đang làm việc ở đơn vị tại thời điểm tính lương.

Kiểm tra danh mục nguồn chi trả

1. Phần mềm đã mặc định sẵn 1 số nguồn chi trả tại Danh mục\Mục lục ngân sách\tab Nguồn chi trả, tuy nhiên có thể kiểm tra và khai báo nguồn chi trả phụ thuộc vào thực tế tại đơn vị.

2. Để thêm mới Nguồn chi trả, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lập bảng tính lương

Tùy thuộc vào việc tùy chọn phân bổ trước hay sau khi tính lương để lập bảng lương tương ứng.

Trường hợp 1: Phân bổ trước khi tính lương

1.  Nhấn vào biểu tượng Hệ thống tại góc trên bên phải màn hình, chọn Tùy chọn tính lương.

2. Nhấn Sửa. Chọn Phân bổ trước khi tính lương. Tùy chọn phân bổ nguồn.

  • Ví dụ chọn Phân bổ vào 1 nguồn Cải cách tiền lương.

Các bước tính lương như sau:

1. Vào menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn Thêm.

2. Nhập các Thông tin chung: Tháng, Năm, Mức lương cơ sở, Loại cán bộ, Phòng ban nếu đơn vị muốn tính lương chi tiết theo loại cán bộ, phòng ban.

Còn nếu không chọn => chương trình sẽ tự hiểu tính lương cho toàn bộ CBNV và phòng ban trong đơn vị.

3. Nhấn Tính lương.


4. Phần mềm tự động tính lương như sau:

5. Để tùy chỉnh bảng lương theo mong muốn của đơn vị, nhấn Sửa mẫu bảng lương.

6. Nhấn In để in bảng lương.

  • Tại giao diện tham số báo cáo, sau khi chọn kỳ in báo cáo, tại phần chọn bảng lương, phần mềm hiển thị các bảng lương trong tháng, và bao gồm cả bảng PCĐBN không cập nhật vào bảng lương để anh chị tự chọn in => nếu có chọn vào thì sẽ in lên báo cáo, không thì sẽ không tính các khoản này vào. Đồng thời có thể chọn in độc lập một hoặc nhiều khoản PC ĐBN riêng không phụ thuộc vào bảng lương.

  • Có thể nhấn Xem mẫu để lựa chọn hiển thị nội dung thuyết minh phù hợp đặc thù đơn vị

  • Chương trình in mẫu như sau:

7. Nhấn Gửi báo cáo ngoài màn hình danh sách để gửi báo cáo lên cấp trên.

Lưu ý: Nếu đã có bảng lương của các tháng trước, có thể chọn Thêm mới từ bảng lương đã có để chương trình tự động tính lương dựa vào tháng lương đã có.

Trường hợp 2: Phân bổ sau khi tính lương

1. Nhấn vào biểu tượng Hệ thống tại góc trên bên phải màn hình, chọn Tùy chọn tính lương.

2. Tại tab Phân bổ nguồn chi trả, tích chọn Phân bổ sau khi tính lương.

3. Nhấn Cất.

Các bước tính lương như sau:

1. Chọn menu Tiền lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn Thêm.

2. Nhập các Thông tin chung: Tháng, Năm, Mức lương cơ sở, Loại cán bộ, Phòng ban nếu đơn vị muốn tính lương chi tiết theo loại cán bộ, phòng ban.

Còn nếu không chọn => chương trình sẽ tự hiểu tính lương cho toàn bộ CBNV và phòng ban trong đơn vị.

3. Nhấn Tính lương.

4. Chương trình tự động tính lương như sau:

5. Trên bảng lương, nhấn Phân bổ nguồn.

6. Phần mềm cho phép tùy chọn phân bổ nguồn theo số tiền tổng hay số chi tiết.

  • Khi chọn thực hiện phân bổ theo số tiền tổng: chương trình hiển thị tổng tiền và chi tiết các nguồn đang chọn sử dụng để anh/chị có thể nhập số phân bổ.
    • Nhấn Phân bổ => phần mềm hiển thị kết quả phân bổ chi tiết theo tỷ lệ.

  • Khi chọn phân bổ nguồn theo chi tiết khoản lương, phụ cấp: chương trình hiển thị danh sách phân bổ chi tiết và cho phép nhập liệu trên từng dòng chi tiết.

7. Tại màn hình danh sách bảng lương, chương trình sẽ tự động chia bảng lương theo các nguồn. Nhấn In để in bảng lương.

8. Để thực hiện ký số trên bảng lương, anh/chị xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

9.  Nhấn Gửi báo cáo ngoài màn hình danh sách để gửi báo cáo lên cấp trên.

Lưu ý: Nếu đã có bảng lương của các tháng trước, có thể chọn Thêm mới từ bảng lương đã có để chương trình tự động tính lương dựa vào tháng lương đã có.

Hiển thị bảng lương đơn vị sử dụng

1. Để hiển thị bảng lương đơn vị sử dụng, tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, anh/chị nhấn In.

Chọn Tùy chọn hiển thị mẫu bảng lương.

2. Tại đây, anh chị có thể tùy chỉnh ẩn bớt các bảng lương mà đơn vị không sử dụng tới và sắp xếp thứ tự các bảng lương hay sử dụng lên trên cho tiện khi in.

Cập nhật 18/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận