1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R39
 4. Tính năng mới R39 – Ngày phát hành 13/07/2023

Tính năng mới R39 – Ngày phát hành 13/07/2023

1. Kế toán mong muốn xuất khẩu được bảng Quỹ lương, phụ cấp tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức hiện thời sau khi lập bảng CCTL để nộp cho cấp trên

Trước đây:

 • Sau khi lập bảng cải cách tiền lương, kế toán đơn vị cần nộp bảng tính cải cách tiền lương cho đơn vị chủ quản bằng file excel để tổng hợp vào bảng tính chung.
 • Phần mềm hỗ trợ lập bảng cải cách tiền lương và in các báo cáo cải cách tiền lương. Tuy nhiên chưa xuất được bảng cải cách tiền lương đã lập để nộp cho đơn vị chủ quản.

Từ phiên bản R39:

 • Kế toán mong muốn xuất khẩu được bảng Quỹ lương, phụ cấp tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức hiện thời sau khi lập bảng Cải cách tiền lương (CCTL) để nộp cho cấp trên.
 • Tại phân hệ Cải cách tiền lương\Lập bảng CCT: 
  • Sau khi tính ra các nội dung của bảng CCTL, cho phép xuất khẩu ra excel nội dung Quỹ lương, phụ cấp tăng thêm cho CBCCVC hiện thời.
  • Bổ sung tính Xuất khẩu file Excel.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Chuyên viên PTC mong muốn tổng hợp được nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL theo mẫu của địa phương

Trước đây:

 • Hàng năm, các đơn vị trực thuộc lập và nộp nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL để chuyên viên PTC tổng hợp. Sau khi tổng hợp, chuyên viên PTC in báo cáo tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL.
 • Phần mềm đáp ứng biểu số 01 – Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện (Gồm 30 cột) theo yêu cầu của chuyên viên PTC, hiện đang thừa cột từ (21) – (29) só với nhu cầu sử dụng.
 • Chuyên viên PTC muốn sử dụng mẫu báo cáo này phải xuất khẩu báo cáo và xóa bỏ các cột không cần thiết, bất tiện và không đúng yêu cầu.

Từ phiên bản R39:

 • Chuyên viên PTC mong muốn tổng hợp được nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL theo mẫu của địa phương.
 • Kế toán đơn vị trực thuộc có thể in được báo cáo Biểu số 01 – Nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh MLCS tại:
  • Danh sách bảng cải cách tiền lương.
  • Báo cào\Báo cáo CCTL.
 • Kế toán đơn vị chủ quản/tài chính có thể in Biểu số 01 – Nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh MLCS tại:
  • Danh sách bảng cải cách tiền lương.
  • Báo cáo\Báo cáo CCTL.
  • Màn hình nhận bảng CCTL từ cấp dưới.
  • Màn hình Tổng hợp nguồn thực hiện và nhu cầu CCTL.

3. Khi lập bảng tính các khoản khác, kế toán muốn xác định được mức lương cơ sở để tính toán đúng với thực tế đơn vị

Trước đây:

 • Theo Nghị định 23/2023/NĐ-CP để làm căn cứ tính lương cho CBCCVC của các đơn vị hành chính sử nghiệp, MLCS từ 01/07/2023 là 1.800.000 đồng. Tuy nhiên vì một số lý do (Chưa có nguồn chi trả cho MLCS mới, tính lương cho tháng 6,..) nên đơn vị vẫn dùng MLCS cũ (1.490.000 đồng) để tính.
 • Khi lập bảng các khoản khác thì không hiển thị số tiền MLCS là bao nhiêu cho kế toán biết. Ở bảng các khoản khác, nếu kế toán phân bổ nguồn khác với MLCS được mặc định của phần mềm thì không thể thực hiện tiếp.

Từ phiên bản R39:

 • Khi lập bảng tính các khoản khác, kế toán muốn xác định được mức lương cơ sở để tính toán đúng với thực tế đơn vị.
 • Tại phân hệ Tiền lương, khi chọn Tính lương\Tính các khoản khác: Bổ sung trường thông tin Mức lương cơ sở ngay sau Hưởng theo.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 12/07/2023

Bài viết này hữu ích chứ?