1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R43
 4. Tính năng mới R43 – Phát hành ngày 15/09/2023

Tính năng mới R43 – Phát hành ngày 15/09/2023

1. Khi xuất khẩu danh sách CBNV ra Excel để cập nhật thông tin, kế toán muốn cột “Họ và Tên” được cố định lại để dễ dàng đối chiếu xem đang sửa thông tin của CBNV nào

Trước đây:

 • Khi có CBNV thay đổi thông tin, kế toán có sẵn những thông tin cần thay đổi. Dựa vào thông tin này kế toán cập nhật lại thông tin CBNV trên phần mềm.
 • Phần mềm đáp ứng xuất khẩu danh sách toàn bộ CBNV. Sau khi nhập khẩu cập nhật thì các thông tin có thay đổi được cập nhật, còn lại được giữ nguyên.
 • Khi xuất khẩu file excel, 1 CBNV có rất nhiều thông tin tương ứng nhiều cột. Trong đó cột Họ và tên của CBNV là cột đầu tiên, thường là căn cứ để nhận biết CBNV cần chỉnh sửa thì chưa cố định lại, khiến kế toán đối chiếu khó khăn.

Từ phiên bản R43:

 • Khi xuất khẩu danh sách CBNV ra Excel để cập nhật thông tin, kế toán muốn cột “Họ và Tên” được cố định lại để dễ dàng đối chiếu xem đang sửa thông tin của CBNV nào.
 • Bổ sung quy tắc cố định dòng và cột trên các file excel xuất khẩu từ các màn hình:
  • Chấm công: Bao gồm cả xuất khẩu tại danh sách bảng công và danh sách chi tiết
  • Tổng hợp công: Xuất khẩu tại danh sách chi tiết
  • Tính lương hệ số, phụ cấp: Xuất khẩu tại danh sách chi tiết
  • Tính các khoản khác: Xuất khẩu tại danh sách chi tiết
  • Tính khấu trừ không thường xuyên: Xuất khẩu tại danh sách chi tiết
  • Truy thu lương: Xuất khẩu tại danh sách chi tiết
  • Danh sách CBNV
 • Quy tắc cố định dòng và cột:
  • Cố định các cột tính từ Họ và tên sang trái khi kéo sang ngang.
  • Cố định các dòng tiêu đề cột khi kéo dọc.

2. Kế toán mong muốn biết được các CBNV nào đến thời hạn được nâng lương để chủ động tính lương chính xác

Trước đây:

 • Khi lập bảng tính lương hàng tháng, kế toán biết được tháng này có những CBNV nào được nâng lương, phụ cấp để đưa vào tính lương trên mức HSL, phụ cấp được nâng. Các CBNV được nâng mà không được tính vào bảng lương thì sẽ phải lập bảng truy lĩnh riêng.
 • Phần mềm cho phép kế toán xem danh sách các CBNV đủ điều kiện được nâng lương, phụ cấp theo từng đợt nâng lương theo tháng, 6 tháng, cả năm.
 • Tuy nhiên kế toán phải chủ động vào tính năng để kiểm tra danh sách, nếu có thì thực hiện cập nhật hồ sơ. Nếu không vào thường xuyên thì không biết được có CBNV nào sắp được nâng lương để cập nhật và tính lương cho kịp thời, mất công làm thêm bảng tính phụ cấp sau.

Từ phiên bản R43:

 • Kế toán mong muốn biết được các CBNV nào đến thời hạn được nâng lương để chủ động tính lương chính xác.
 • Bổ sung tiện ích thông báo số lượng và danh sách tương ứng cán bộ dự kiến nâng lương, phụ cấp hoặc nghỉ hưu:
  • Xem được danh sách các đối tượng tương ứng được nâng lương, phụ cấp, nghỉ hưu
  • Cập nhật được quá trình lương/phụ cấp hoặc cập nhật được trạng thái làm việc/nghỉ hưu của CBNV vào hồ sơ.
 • Thay đổi quy tắc lấy lên danh sách CBNV có thời gian dự kiến nâng lương, phụ cấp, nghỉ hưu. Cụ thể:
  • Nâng lương thường xuyên:
   • Thay đổi căn cứ lấy danh sách CBNV
   • Thay đổi cách tính Thời gian hưởng nâng bậc lần sau
  • Nâng lương do nghỉ hưu:
   • Thay đổi căn cứ lấy danh sách CBNV
   • Thay đổi cách tính thông tin Ngày hưởng (ngạch dự kiến nâng)
  • Nâng PC thâm niên nghề: Thay đổi căn cứ lấy danh sách CBNV.
 • Sau khi thêm bảng lương: Bổ sung tiện ích kiểm tra nếu tháng tương ứng có CBNV đến hạn nâng lương, phụ cấp hoặc nghỉ hưu thì cung cấp thông tin cho kế toán biết.

3. Kế toán mong muốn có thể lấy lên đc mã Kho bạc để lập chứng từ chi trả lương và phụ cấp

Trước đây:

 • Hàng tháng, kế toán tính lương và phụ cấp cho CBNV, sau đó lập chứng từ và gửi cho kho bạc để chi trả lương cho CBNV.
 • Hiện tại phần mềm chưa cập nhật danh mục mã KBNN 3017 – KBNN Dak Hà – Kon Tum. Kế toán khi khai báo thông tin Tài khoản ngân hàng, kho bạc không chọn được mã và cũng không thể khai báo mã kho bạc này.

Từ phiên bản R43:

 • Kế toán mong muốn có thể lấy lên đc mã Kho bạc để lập chứng từ chi trả lương và phụ cấp.
 • Tại Danh mục\Tài khoản ngân hàng, kho bạc: Khi Thêm thông tin Mã ngân hàng, kho bạc, bổ sung danh sách các mã và tên kho bạc.
 • Thay đổi định dạng khi khai báo Mã ngân hàng, kho bạc: Từ tích chọn thành tự nhập hoặc tích chọn.

4. Kế toán mong muốn đưa nhanh danh sách cán bộ nhân viên trong đơn vị vào phần mềm để tính lương

Trước đây:

 • Khi bắt đầu sử dụng phần mềm, kế toán đưa danh sách CBNV đơn vị vào phần mềm mới có thể tính được lương. Thông tin một cán bộ cần có thông tin cơ bản để định danh: Họ và tên; Loại cán bộ; Chức vụ và thông tin quá trình lương, phụ cấp, bảo hiểm.
 • Thông thường 1 dơn vị có nhất nhất 30 CBNV, có đơn vị lên đến hơn 200 CBNV. Thời điểm này kế toán chỉ có danh sách bảng lương hàng tháng của đơn vị trên excel và sử dụng để nhập vào phần mềm.
 • Hiện tại phần mềm hỗ trợ kế toán nhập danh sách CBNV vào phần mềm bằng nhiều cách:
  • Khai báo chi tiết/nhanh từng hồ sơ: Kế toán phải thực hiện lần lượt, với số lượng CBNV lớn mất thời gian.
  • Nhập khẩu hồ sơ đầy đủ từ mẫu excel của phần mềm: Kế toán mất nhiều thời gian để chuyển danh sách cán bộ nhân viên từ bảng lương vào mẫu nhập khẩu. Mẫu nhập khẩu có nhiều thông tin kế toán không có, khó khai báo.

Từ phiên bản R43:

 • Kế toán mong muốn đưa nhanh danh sách cán bộ nhân viên trong đơn vị vào phần mềm để tính lương.
 • Tại Danh sách CBNV\Nhập khẩu: Bổ sung mẫu nhập hồ sơ rút gọn, cho phép kế toán sử dụng mẫu này để nhập khẩu nhanh danh sách cán bộ nhân viên theo các thông tin tối thiểu để có thể tính lương.
 • Quy tắc file nhập khẩu rút gọn:

  • Đối với đơn vị sử dụng nhiều Chương hoặc nhiều Loại khoản: Sử dụng mẫu Nhập khẩu nhiều loại khoản.
  • Đối với đơn vị sử dụng 1 Chương và 1 Loại khoản: Sử dụng mẫu Nhập khẩu 1 loại khoản.
  • Đặc điểm phân biệt 2 mẫu:
   • Nhập khẩu nhiều loại khoản: Tại nhóm lương và phụ cấp, có thêm cột Chương và cột Loại – khoản.
   • Nhập khẩu 1 loại khoản: Tại nhóm Lương và phụ cấp, không có cột Chương và cột Loại – khoản
 • Sửa tên chức năng Nhập khẩu tất cả danh sách cán bộ nhân viên thành Nhập khẩu.

 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

5. Bổ sung quy tắc tính quy đổi chênh lệch tỷ lệ ra hệ số và các khoảng phụ cấp tăng theo HSL hoặc PCTNVK trên bảng tính nhu cầu CCTL tăng do nâng lương, phụ cấp

Từ phiên bản R43:

 • Tại bảng tính nhu cầu CCTL tăng do nâng lương, phụ cấp, thay đổi công thức tính
 • Các khoản phụ cấp tăng theo HSL hoặc PCTNVK: Đối với các CBNV được lấy lên nhóm nâng hệ số lương hoặc nâng PCTNVK thì các phụ cấp đương hưởng theo tỷ lệ sẽ được thay đổi hệ số do trong công thức quy đổi hệ số ra tỷ lệ có biến số HSL và PCTNVK (bao gồm cả  phụ cấp TNN)

6. Kế toán mong muốn tính được Nhu cầu kinh phí tăng thêm do nâng lương phụ cấp khi thay đổi MLCS

Trước đây:

 • Từ 01/07/2023, quy định MLCS là 1.800.000 đồng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP. Khi MLCS thay đôi, một số đơn vị cần tính kinh phí cần bổ sung để gửi lên Phòng Tài chính xin cấp bổ sung kinh phí.
 • Cụ thể như sau:
  • Thời điểm làm căn cứ xác định: Tháng 07/2023.
  • Đối tượng tính: Bao gồm cả CBNV thuộc biên chế và ngoài biên chế.
   • CBNV có mặt tại thời điểm căn cứ tính (01/07/2023)
   • CBNV được nâng lương, phụ cấp từ sau 01/07/2023 – 21/12/2023.
  • Thời gian tính hưởng: Từ Tháng 7/2023 – Tháng 12/2023 (6 tháng).
 • Hiện tại phần mềm chỉ tính nhu cầu tại ngày 01/07/2023. chưa tính đến kinh phí tăng thêm. Kế toán không tính được kinh phí cần bổ sung khi thay đổi MLCS trên phần mềm để gửi cho PTC mà phải lập thủ công ngoài excel.

Từ phiên bản R43:

 • Kế toán mong muốn tính được Nhu cầu kinh phí tăng thêm do nâng lương phụ cấp khi thay đổi MLCS.
 • Tại phân hệ Cải cách tiền lương, khi Lập bảng CCTL:
  • Bổ sung tùy chọn Tính cả Quỹ tiền lương tăng thêm do nâng lương, phụ cấp.
  • Nếu đơn vị không tích chọn thì lập bảng CCTL như cũ, nếu tích chọn thì khai báo tiếp các thông tin tại Chi tiết nhu cầu CCTL.
 • Tại Chi tiết nhu cầu CCTL:
  • Bổ sung chỉ tiêu: Quỹ tiền lương tăng thêm do nâng lương, phụ cấp khi thực hiện nghị định 24/2023/NĐ-CP.

  • Tại màn số liệu chi tiết:
   • Tự động lấy lên CBNV và thông tin nâng lương, phụ cấp.
   • Cho phép sửa lại các thông tin lương/phụ cấp cũ/mới, ngày hưởng
   • Cho phép xuất ra excel
   • Tính Tổng kinh phí tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp
 • Cho phép in báo cáo: Báo cáo Quỹ tiền lương tăng thêm do nâng lương, phụ cấp khi thực hiện nghị định 24/2023/NĐ-CP
 • Bổ sung cách lấy số liệu cho bảng Tổng hợp nguồn thực hiện và nhu cầu CCTL (tương ứng báo cáo 4a).
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 19/09/2023

Bài viết này hữu ích chứ?