1. Trang chủ
  2. Cải cách tiền lương
  3. Tổng hợp nguồn thực hiện nhu cầu cải cách tiền lương

Tổng hợp nguồn thực hiện nhu cầu cải cách tiền lương

Hỗ trợ đơn vị tổng hợp nhu cầu CCTL và xác định nguồn CCTL theo chế độ lương mới để nộp cho đơn vị cấp trên.

1. Chọn tab Tổng hợp nguồn thực hiện và nhu cầu CCTL.

2. Phần mềm lấy lên bảng tổng hợp nguồn thực hiện và nhu cầu CCTL trong đó:

  • Các chỉ tiêu hiển thị số tiền là các chỉ tiêu được lấy từ Chi tiết nhu cầu CCTL. Anh/chị không được phép sửa lại.

  • Các chỉ tiêu bỏ trống số tiền là các chỉ tiêu không được lấy từ Chi tiết nhu cầu CCTL và anh/chị phải tự nhập số tiền.

  • Nhấn Cất.

Lưu ý:

– Với phần Nguồn thực hiện CCTL thì anh/chị cần nhập theo số liệu của đơn vị tài chính giao xuống.

– Với phần Tổng nhu cầu thì có 2 chỉ tiêu đều là lấy theo số thẩm định nhu cầu của đơn vị tài chính năm trước đã duyệt.

3. Nhấn In, chọn báo cáo tương ứng:

Biểu số 4a: Báo cáo nguồn kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương:

Biểu số 4b: Tổng hợp nhu cầu, nguồn thực hiện

Tính lại nhu cầu CCTL

Sau khi tính nhu cầu CCTL 1 lần thì chương trình sẽ hiển thị chức năng Tính lại nhu cầu CCTL để anh/chị tính lại nếu có sửa đổi, bổ sung.

1. Để tính lại nhu cầu CCTL, anh/chị nhấn vào chức năng Tính lại nhu cầu CCTL.

2. Nhấn Tính lại trên câu thông báo để phần mềm sẽ tính lại nhu cầu CCTL.

Xóa bảng CCTL

Trường hợp lập xong bảng cải cách tiền lương mà chưa gửi lên đơn vị cấp trên hoặc đơn vị cấp trên từ chối bảng CCTL mà đơn vị đã gửi thì có thể xóa bảng CCTL bằng cách:

1. Tại màn hình Lập bảng CCTL, chọn Bảng cải cách tiền lương cần xóa, nhấn Xóa.

2. Nhấn Có để chắc chắn muốn xóa bảng CCTL, nhấn Không để phần mềm giữ nguyên bảng CCTL đó.

Gửi báo cáo lên cấp trên

Sau khi lập xong bảng CCTL, nếu chưa gửi báo cáo lên cấp trên tại tab Tổng hợp nguồn thực hiện và nhu cầu CCTL thì đơn vị có thể gửi lên cho cấp trên bằng cách:

1. Tại tab Tổng hợp nguồn thực hiện là nhu cầu CCTL, nhấn Gửi báo cáo.

2. Chọn đơn vị nhận báo cáo.

3. Anh/chị có thể đính kèm các báo cáo liên quan bằng cách kéo thả báo cáo cần nhập hoặc chọn đường dẫn tới tệp báo cáo.

4. Nhấn Gửi để gửi báo cáo cho đơn vị cấp trên.

5. Sau khi gửi lên cấp trên, chương trình sẽ tự động chuyển trạng thái của bảng cải cách tiền lương từ Chưa gửi thành Chưa duyệt để chờ DDVCT duyệt bảng CCTL.

Ngoài ra, anh/chị cũng có thể gửi báo cáo tại tab màn hình danh sách bảng cải cách tiền lương, nhấn Nộp cấp trên.

Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận