Dự toán lương

Câu hỏi 1: Kế toán mong muốn tính dự toán cho khoản phụ cấp ngoài trời thì làm thế nào?

1. Mục đích: Giúp kế toán mong muốn tính dự toán cho khoản Phụ cấp ngoài trời.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13, phụ cấp ngoài trời đang được khai báo như phụ cấp đặc biệt ngành do đó không tính lên dự toán.

– Kể từ phiên bản R13, phần mềm cho phép lập được dự toán lương cho khoản phụ cấp ngoài trời chi tiết cho từng cán bộ.

Xem phim hướng dẫn

Câu hỏi 2: Kế toán muốn tính dự toán khoản phụ cấp ưu đãi cho giáo viên giảng dạy người khuyết tật thì làm thế nào?

1. Mục đích: Giúp đơn vị dễ dàng tính được đúng số tiền dự toán theo Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, tại trường học có một số lớp học giảng dạy cho học sinh khuyết tật. Hàng năm lập dự toán có tính dự toán cho khoản phụ cấp này. Tuy nhiên hiện trên phần mềm chưa tính được dự toán cho khoản PC ưu đãi giảng dạy người khuyết tật.

– Kể từ phiên bản R17, phần mềm cho phép tính dự toán lương cho khoản PC ưu đãi giảng dạy người khuyết tật.

Cụ thể như sau

Trường hợp 1: Trường học tính khoản Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật là khoản phụ cấp nằm trong quỹ lương

1. Vào menu Danh mục\Phụ cấp

  • Tích chọn sử dụng Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật, sau đó chọn Cất để sử dụng khoản phụ cấp tại đơn vị.

2. Khi lập dự toán lương, phần mềm sẽ hiển thị 1 bảng dự toán Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật riêng để anh/chị có thể khai báo số tiết dạy tương ứng.

Trường hợp 2: Trường học tính khoản Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật là khoản phụ cấp chi trả ngoài quỹ lương (PC ĐBN)

1. Vào menu Danh mục\Phụ cấp đặc biệt

  • Tích chọn Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật.

 

2. Tại phần thiết lập Tùy chọn dự toán lương

  • Khi tích chọn Tính các khoản chi cho CBVN ngoài quỹ lương
  • Phần mềm bổ sung tùy chọn Tính dự toán cho các PC đặc biệt ngành, đáp ứng việc tính dự toán cho các khoản phụ cấp như PC ưu đãi giảng dạy người khuyết tật.

3. Tại đây anh/chị lựa chọn PC ĐBN để tính dự toán và chọn nguồn chi trả cho các khoản phụ cấp đó.

VD: Chọn Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật, chọn nguồn chi trả và nhập Số phân bổ cho khoản phụ cấp.

4. Khi lập bảng dự toán lương, phần mềm sẽ hiển thị Dự toán Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật.

  • Anh/chị nhấn vào bảng dự toán để chọn CBNV hoặc chọn Nhập khẩu để tải file excel được hưởng PC ưu đãi giảng dạy người khuyết tật.

5. Chương trình sẽ tự động tính ra tổng dự toán PC ưu đãi giảng dạy người khuyết tật. Nhấn Sửa và khai báo các thông tin hưởng PC của CBNV, sau đó nhấn Cất để lưu.

Câu hỏi 3: Phụ cấp không lên đúng cột mặc định mà lên vào cột phụ cấp khác thì làm thế nào để sửa lại?

Trả lời: Nếu muốn lên đúng các cột tên phụ cấp trong giao diện và báo cáo dự toán lương, cải cách tiền lương thì khi khai báo các bản ghi phụ cấp phải chọn đúng vào các phụ cấp trong danh mục mang đi mặc định của chương trình.

  • Trường hợp đơn vị phát sinh loại phụ cấp cùng tên nhưng khác mã phụ cấp mang đi của chương trình thì sẽ hiển thị như 1 phụ cấp mới.
Câu hỏi 4: Dự toán lương muốn hiển thị chi tiết hệ số phụ cấp và quy đổi tất cả các phụ cấp ra hệ số thì làm thế nào?

Trả lời: Sau khi lập dự toán lương, tích chọn trên giao diện dự toán lương: Hiển thị chi tiết hệ số & phụ cấp, Hiển thị tất cả phụ cấp theo hệ số.

Cập nhật 23/05/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan