1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R29
  4. Kế toán mong muốn mẫu thuyết minh số 13 có thể linh hoạt thông tin Nguyên nhân chênh lệch

Kế toán mong muốn mẫu thuyết minh số 13 có thể linh hoạt thông tin Nguyên nhân chênh lệch

1. Mục đích

Cải tiến mẫu thuyết minh số 13 linh hoạt thông tin Nguyên nhân chênh lệch, đáp ứng nhu cầu của nhiều đơn vị có cách thuyết minh khác nhau theo từng chuyên khoản kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

Khi in mẫu bảng lương 09, đơn vị cần thể hiện các lý do thay đổi lương, phụ cấp so với tháng trước theo yêu cầu của Kho bạc. Theo đó, các lý do thay đổi cần nêu rõ số quyết định, ngày quyết định.

Phần mềm đã mang sẵn mẫu thuyết minh số 13 đặc thù thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái, tuy nhiên cột Nguyên nhân chênh lệch chưa cho linh hoạt thông tin theo thực tế khác nhau tại các đơn vị.

Kể từ phiên bản R29, phần mềm bổ sung thông tin về “Số quyết định, Ngày quyết định, Đơn vị ra quyết định, Quyết định về việc” ở giao diện khai báo tình trạng làm việc của CBNV để làm căn cứ bổ sung thông tin ở mẫu thuyết minh số 13.

Cụ thể như sau:

1. Khai báo thông tin tình trạng làm việc

Tại menu Danh sách CBNV, anh/chị chọn CBNV cần khai báo thay đổi lương, phụ cấp, nhấn vào biểu tượng dấu 2 chấm, chọn Thêm tình trạng làm việc.

Ở giao diện khai báo thông tin, phần mềm đã bổ sung các trường thông tin: Số quyết định, Ngày quyết định, Đơn vị ra quyết định, Quyết định về việc.

 

Nếu Tình trạng làm việc của CBNV là Điều chuyển,  phần mềm sẽ thêm trường thông tin Đơn vị chuyển đếnChi tiết quyết định điều chuyển.

2. In bảng lương

Tại màn hình Bảng lương cán bộ nhân viên, nhấn In, chọn Mẫu số 09/NĐ11: Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng (tùy chỉnh).

Khai báo các thông tin ở Tham số báo cáo, chọn Mẫu số 13, nhấn Đồng ý.

Tại Phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước của báo cáo, cột Nguyên nhân chênh lệch hiển thị các nội dung theo thực tế thay đổi lương, phụ cấp tại đơn vị.

Cập nhật 25/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan