1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R29
  4. Kế toán muốn thiết lập các tùy chọn ban đầu để lập chứng từ chi trả lương, bảo hiểm, KPCĐ

Kế toán muốn thiết lập các tùy chọn ban đầu để lập chứng từ chi trả lương, bảo hiểm, KPCĐ

1. Mục đích

Giúp kế toán thiết lập các tùy chọn ban đầu để lập chứng từ chi trả lương, bảo hiểm, KPCĐ.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R29, phần mềm cho phép kế toán thiết lập các tùy chọn sinh giấy rút lương, bảo hiểm, KPCĐ, quy tắc đánh số chứng từ, đáp ứng nhu cầu mỗi đơn vị có cách thể hiện số tiền hạch toán riêng.

Cụ thể như sau:

Tại menu Chi trả lương, chọn Tùy chọn chi trả lương, phần mềm sẽ hiển thị các mục: Tùy chọn chung, Sinh giấy rút lương, Sinh giấy rút bảo hiểm, Sinh giấy rút KPCĐ, Quy tắc đánh số chứng từ. Anh/chị thiết lập thông tin từng mục bằng cách nhấn vào từng tên mục.

1. Giao diện Tùy chọn chung bao gồm các thông tin:

– Hạch toán các khoản giảm trừ

=> Hạch toán các khoản giảm trừ vào tiểu mục của lương ngạch bậc, lương hợp đồng.

– Hạch toán các khoản lương, phụ cấp

=> Có 2 lựa chọn:

  • Hạch toán chi tiết theo khoản lương, phụ cấp
  • Hạch toán tổng lương phụ cấp theo mục lục ngân sách

– Hạch toán cộng gộp bảo hiểm người lao động đóng

=> Có 2 lựa chọn:

  • Cộng gộp bảo hiểm NLĐ đóng theo đối tượng đóng bảo hiểm thất nghiệp
  • Cộng gộp bảo hiểm NLĐ đóng không phân biệt đối tượng đóng bảo hiểm thất nghiệp

Anh/chị tích chọn thiết lập theo yêu cầu tại đơn vị.

2. Giao diện Sinh giấy rút lương cho phép tích 1 trong 3 tùy chọn:

– Theo nguồn và bảng lương => Sinh mỗi nguồn 1 giấy rút cho từng bảng lương, bảng truy thu, truy lĩnh, phụ cấp đặc biệt.

– Theo nguồn => Sinh mỗi nguồn 1 giấy rút cho tất cả các bảng lương.

– Theo nhiều nguồn => Sinh nhiều nguồn trên cùng 1 giấy rút cho tất cả các bảng lương.

Nếu anh/chị tích chọn sinh giấy rút lương Theo nhiều nguồn, phần mềm sẽ hiển thị bảng Chọn nguồn chi trả cùng giấy rút => chọn Thêm mới để khai báo nguồn chi trả.

3. Giao diện Sinh giấy rút bảo hiểm cho phép tích 1 trong 3 tùy chọn:

– Theo nguồn và bảng lương => Sinh mỗi nguồn 1 giấy rút cho từng bảng lương.

– Theo nguồn => Sinh mỗi nguồn 1 giấy rút cho tất cả các bảng lương.

– Theo nhiều nguồn => Sinh nhiều nguồn trên cùng 1 giấy rút cho tất cả các bảng lương.

Nếu anh/chị tích chọn sinh giấy rút bảo hiểm Theo nhiều nguồn, phần mềm sẽ hiển thị bảng Chọn nguồn chi trả cùng giấy rút => chọn Thêm mới để khai báo nguồn chi trả.

Nếu anh/chị tích chọn Tách riêng phần bảo hiểm cơ quan đóng và người lao động đóng, phần mềm sẽ tách riêng thành 2 giấy rút khác nhau.

4. Giao diện Sinh giấy rút KPCĐ cho phép tích 1 trong 3 tùy chọn:

– Theo nguồn và bảng lương => Sinh mỗi nguồn 1 giấy rút cho từng bảng lương.

– Theo nguồn => Sinh mỗi nguồn 1 giấy rút cho tất cả các bảng lương.

– Theo nhiều nguồn => Sinh nhiều nguồn trên cùng 1 giấy rút cho tất cả các bảng lương.

Nếu anh/chị tích chọn sinh giấy rút KPCĐ Theo nhiều nguồn, phần mềm sẽ hiển thị bảng Chọn nguồn chi trả cùng giấy rút => chọn Thêm mới để khai báo nguồn chi trả.

Nếu anh/chị tích chọn Tách riêng phần kinh phí công đoàn cơ quan đóng và người lao động đóng, phần mềm sẽ tách riêng thành 2 giấy rút khác nhau.

5. Tại giao diện Quy tắc đánh số chứng từ, anh/chị có thể thiết lập cho 2 loại chứng từ là Rút dự toán và Chi tiền gửi:

– Cột Tiền tố mang các giá trị mặc định:

  • Chứng từ rút dự toán: SLG_RDT
  • Chứng từ chi tiền gửi: SLG_CTG

– Cột Giá trị phần số: là giá trị thể hiện sự thay đổi của chứng từ sau mỗi lần lập chứng từ. Sau mỗi lần lập, giá trị phần số sẽ tăng lên 1 đơn vị.

– Cột Tổng số ký tự phần số: là giá trị hiển thị sau tiền tố và trước hậu tố.

– Cột Hậu tố: anh/chị có thể tùy ý thiết lập (Lưu ý: ký tự đầu tiên của hậu tố không được là số).

– Cột Hiển thị: hiển thị đầy đủ số chứng từ theo thiết lập của anh/chị.

*Lưu ý: Độ dài của số chứng từ không được quá 50 ký tự.

Cập nhật 04/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan