Khai báo Biên chế được giao

Mục đích: Giúp chuyên viên Đơn vị chủ quản khai báo thông tin biên chế được giao cho từng loại cán bộ tại các đơn vị trực thuộc để đảm bảo lấy số liệu chính xác lên báo cáo.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Tại phân hệ Tiền lương, vào Danh mục\Biên chế được giao.
  2. Chọn Ghi nhận chỉ tiêu biên chế để khai báo biên chế từng phòng ban/đơn vị.
  3. Hệ thống tự động lấy lên danh sách phòng ban/đơn vị theo cây cơ cấu. Tại từng đơn vị/phòng ban, anh/chị khai báo số lượng biên chế Công chức; Viên chức; Lao động HĐ 68 tại từng đơn vị. Phần mềm tự động tính Tổng số biên chế của 3 loại cán bộ trên.
  4. Nhấn Cất để lưu thông tin biên chế. Sau khi lưu thông tin, các đơn vị chủ quản khác cùng huyện cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin này, hệ thống tự động cập nhật theo dữ liệu mới nhất.
  5. Nhấn Hoãn để thu hồi dữ liệu vừa nhập. Nhấn Xóa để xóa toàn bộ bảng chỉ tiêu biên chế.
Cập nhật 27/06/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan