Mẫu trộn

Phần mềm đã mặc định sẵn danh sách các mẫu trộn, anh/chị có thể tải mẫu trộn, danh sách trường trộn để chỉnh sửa lại theo đúng thực tế tại đơn vị, sau đó lưu thành mẫu mới và sử dụng. Cách chỉnh sửa mẫu trộn như sau:

1. Vào Danh mục\Mẫu trộn.

2. Chọn mẫu trộn cần sửa trên danh sách, nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm để Tải mẫu trộn  Tải danh sách trường trộn.

3. Mở mẫu trộn và danh sách trường trộn vừa tải về lên.

  • Mẫu trộn:

  • Trường trộn:

4. Sau đó, sửa đổi trường trộn trên file word bằng cách đối chiếu xem trường trộn trên file word tương ứng với trường thông tin nào trên file excel.

Ví dụ: muốn sửa Tên đơn vị chủ quản từ in hoa thành in thường thì anh/chị copy cột Trường trộn là “##don_vi_chu_quan_inthuong## trên file excel sau đó copy vào chỗ muốn sửa trên file word.

Sau đó, anh/chị lưu mẫu vừa sửa.

5. Để thêm mẫu vào chương trình, nhấn Thêm.

  • Nhấn Chọn tệp nguồn. Chọn đến file để tải vào phần mềm.
  • Chương trình mặc Tên mẫu theo tên file vừa tải lên, anh/chị có thể sửa lại.
  • Chọn Loại nâng lương.
  • Nhập Diễn giải (nếu muốn).
  • Nhấn Cất.

  • Nhấn vào biểu tượng máy in để in thử xem trước mẫu.

Cập nhật 04/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan