1. Trang chủ
  2. Chi trả lương
  3. Sinh chứng từ chi trả lương

Sinh chứng từ chi trả lương

Mục đích: Giúp Kế toán đơn vị sinh chứng từ chi trả lương để lập hồ sơ giao dịch gửi lên Kế toán trưởng phê duyệt.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Lập chứng từ để thanh toán lương, bảo hiểm, KPCĐ, thuế TNCN qua KBNN

2. In và xuất khẩu chứng từ chi trả lương để giao dịch với KBNN

Cập nhật 26/07/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan