Thiết lập thời gian làm việc

Tính theo công chuẩn

Phần mềm mặc định theo công chuẩn là 22 ngày công. Tuy nhiên anh/chị có thể thiết lập lại có đi làm thứ 7, chủ nhật hay không, nửa ngày hay cả ngày.

Tính theo công chuẩn riêng của từng phòng ban

Cho phép đơn vị thiết lập tính lương theo công chuẩn riêng của từng phòng ban, mặc định theo công chuẩn là 22 công.

  • Nhấn Sửa.
  • Nhập số ngày công chuẩn trên tháng cho từng phòng ban.
  • Đồng thời thiết lập thời gian làm việc thứ 7, CN của từng phòng ban.

Tính theo công thực tế

  • Đơn vị có thể thiết lập theo công thực tế: đi làm T7, CN hay không, nửa ngày hay cả ngày.
  • Khi tính lương, hệ thống sẽ tính số ngày làm việc bằng cách lấy số ngày trong tháng trừ đi ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật theo thiết lập.

Cập nhật 10/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan