Tùy chọn chấm công

1. Chọn menu Thiết lập\Tùy chọn chấm công.

Thời gian làm việc

Tính theo công chuẩn

Phần mềm mặc định theo công chuẩn là 22 ngày công. Anh/chị có thể thiết lập lại có đi làm thứ 7, chủ nhật hay không, nửa ngày hay cả ngày. Nhấn Đồng ý để lưu.

Tính theo công chuẩn riêng của từng phòng ban

Cho phép đơn vị thiết lập tính lương theo công chuẩn riêng của từng phòng ban:

  • Nhấn chuột tại cột Số ngày công chuẩn/tháng và nhập số ngày công chuẩn trên tháng cho từng phòng ban.
  • Tương tự, thiết lập thời gian làm việc thứ 7, CN của từng phòng ban.
  • Nhấn Đồng ý để lưu.

Tính theo công thực tế

  • Đơn vị có thể thiết lập theo công thực tế: đi làm T7, CN hay không, nửa ngày hay cả ngày.
  • Khi tính lương, hệ thống sẽ tính số ngày làm việc bằng cách lấy số ngày trong tháng trừ đi ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật theo thiết lập.
  • Nhấn Đồng ý để lưu.

Thiết lập ngày nghỉ

  • Phần mềm mặc định một số ngày nghỉ trong năm. Anh/chị có thể sửa ngày nghỉ bằng cách nhấn chuột tại cột Từ ngày, Đến ngày và nhập ngày tháng.

  • Để xóa ngày nghỉ, nhấn vào biểu tượng Xóa ở cuối dòng.

  • Để thêm ngày nghỉ, nhấn Thêm ngày nghỉ. Nhập tên ngày nghỉ, thời gian nghỉ. Nhấn Đồng ý để lưu.

Ký hiệu chấm công

Phần mềm đã có sẵn các ký hiệu chấm công và tên ký hiệu, mặc định tích chọn sử dụng. Anh/chị có thể bỏ tích chọn nếu đơn vị không sử dụng.

Cập nhật 05/04/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan