Thiết lập tính Bảo hiểm & KPCĐ

1. Tại phần Tùy chọn tính lương, chọn Tính bảo hiểm & KPCĐ.

Tùy chọn tính phụ cấp

Tại phần Tùy chọn tính phụ cấp, tích chọn Có tính khoản phụ cấp theo quý, chọn khoản phụ cấp mà anh/chị muốn tính theo quý và chọn tính vào kỳ lương của tháng nào trong quý (tháng đầu quý/cuối quý/giữa quý)

Chi tiết xem tại đây

Tùy chọn tính các khoản đóng góp

Tại phần Tùy chọn tính các khoản đóng góp:

1. Nếu tích chọn Tính tổng các khoản NLĐ đóng trước khi tính từng khoản chi tiết

=> Tại bảng tính lương, phần mềm bổ sung cột Tổng cộng trước các khoản khấu trừ NLĐ đóng. Quy tắc tính phần NLĐ đóng sẽ thay đổi ưu tiên tính tổng NLĐ trước, tính các khoản BHYT, BHTN, KPCĐ, rồi tính khoản BHXH = Tổng – các khoản đã tính trước đó.

2. Anh/chị có thể chọn Tính từng khoản đóng góp khấu trừ vào từng khoản lương, phụ cấp hoặc Tính theo tổng hệ số lương, phụ cấp của người lao động.

* Nếu tích chọn Tính theo tổng hệ số lương, phụ cấp của người lao động, anh/chị chọn tính trên tổng hệ số làm tròn đến chữ số thập phân thứ bao nhiêu. Ví dụ: làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy.

=> Tại bảng tính lương, phần mềm bổ sung cột Tổng hệ số lương, phụ cấp tính đóng BH trước các khoản khấu trừ NLĐ đóng để làm căn cứ tính.

Tùy chọn tính phụ cấp giảng dạy người khuyết tật

1. Phần mềm đã bổ sung tùy chọn tính PC giảng dạy người khuyết tật cho phép anh chị ghi nhận định mức giờ dạy 1 năm và số tuần giảng dạy trong một năm để tính lương.

Tùy chọn đóng bảo hiểm

1. Tại phần Tùy chọn đóng bảo hiểm, tích chọn những công thức đóng bảo hiểm mà đơn vị sẽ sử dụng.

2. Ngoài ra, anh/chị có thể khai báo mức đóng BH ngoài mức mà phần mềm đã mang đi sẵn bằng cách chọn Nhấn vào đây để thêm mức đóng bảo hiểm.

Nhấn vào biểu tượng máy tính để thiết lập công thức đóng bảo hiểm. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/chị có thể sửa những công thức đóng BH mà đơn vị thêm mới chứ không thể sửa những công thức mặc định của chương trình.

3. Khi anh/chị thêm mới hoặc sửa thông tin đóng bảo hiểm của 1 CBNV bất kỳ, tại ô Đóng bảo hiểm theo sẽ chỉ hiển thị những công thức đóng bảo hiểm mà đơn vị đã tích chọn.

4. Ngoài ra với những đơn vị cùng tỉnh cũng sẽ hiển thị công thức đóng bảo hiểm mà đơn vị anh chị đã thêm mới để có thể tích chọn sử dụng.

Tùy chọn đóng kinh phí công đoàn

1. Tại đây, anh/chị có thể lựa chọn tính bảo hiểm và kinh phí công đoàn theo mức bảo hiểm hay khác mức bảo hiểm.

Tùy chọn tính kinh phí công đoàn

1. Tại phần Tùy chọn tính kinh phí công đoàn, anh/chị có thể chọn kỳ tính KPCĐ là hàng tháng hay hàng quý.

2. Nếu chọn tính theo quý, có thể lựa chọn tính tháng đầu quý, tháng giữa quý hoặc tháng cuối quý.

Tùy chọn theo dõi chi tiết theo tiết tiểu mục

Có thể tích chọn Theo dõi chi tiết theo Tiết tiểu mục để theo dõi các khoản theo tiết tiểu mục.

Thiết lập hạch toán khoản BHTNLĐ-BNN

Giúp kế toán hạch toán riêng BHXH 17% và BHTNLĐ-BNN 0,5% khi đẩy số liệu từ SalaGov sang Mimosa/Bamboo.

1. Tại giao diện thiết lập tính lương, tab Tính lương, BH, KPCĐ, phần mềm đã bổ sung tùy chọn Thiết lập hạch toán khoản BHTNLĐ-BNN, trong đó anh chị có thể chọn Tùy chọn hạch toán bảo hiểm xã hội cơ quan đóng theo tỷ lệ riêng 17% và 0,5%.

2. Khi lựa chọn tùy chọn này, hệ thống sẽ mặc định tỷ lệ tương ứng trên giao diện khai báo CBNV và file nhập khẩu tải về tương ứng.

3. Đồng thời phần mềm sẽ đẩy số liệu hạch toán xuống Mimosa/Bamboo tuân thủ theo quy tắc đã chọn trên tùy chọn.

Cập nhật 18/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan