1. Trang chủ
  2. Thuế TNCN
  3. Đăng ký người phụ thuộc

Đăng ký người phụ thuộc

Xem phim hướng dẫn

Các bước thực hiện

1. Tại menu Thuế TNCN\Đăng ký người phụ thuộc, nhấn Lập bảng.

2. Tại đây chương trình tự động lấy lên danh sách người phụ thuộc từ phần khai báo thông tin người phụ thuộc tại menu Danh sách CBNV. Anh chị tích chọn người phụ thuộc, nhấn Đồng ý.

3. Phần mềm sẽ hiển thị danh sách người phụ thuộc.

4. Nhấn Chọn người phụ thuộc nếu cần tích chọn thêm người phụ thuộc.

5. Nhấn Thêm người phụ thuộc để đăng ký thêm người phụ thuộc.

Cập nhật 28/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận