1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R35
  4. Lập phần hạch toán theo MLNS của mẫu C02a-HD theo yêu cầu của đơn vị

Lập phần hạch toán theo MLNS của mẫu C02a-HD theo yêu cầu của đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể lập phần hạch toán theo MLNS của mẫu C02a-HD theo yêu cầu của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng tháng sau khi tính lương và phụ cấp cho CBNV, kế toán sẽ lập bảng thanh toán tiền lương và phụ cấp. Cuối mỗi bảng thanh toán lương và phụ cấp đơn vị cần có phần hạch toán MLNS thể hiện số tiền trích bảo hiểm và thực lĩnh cho từng tiểu mục lương và phụ cấp.

Kể từ phiên bản R35, phần mềm bổ sung mẫu hạch toán MLNS “Hạch toán theo mục lương”.

Cụ thể như sau:

1. Tại màn hình sửa mẫu bảng lương C02a-HD, mục Sửa chân chữ ký, chọn hiển thị Tổng cộng theo nguồn và tiểu mục, nhấn Tùy chọn hạch toán.

2. Tích chọn Hạch toán theo mục lương. Nhấn Chọn mẫu.

Lưu mẫu bảng lương vừa thiết lập.

3. Khi in bảng lương, báo cáo hiển thị phần hạch toán theo mục lương như đã thiết lập.

Cập nhật 12/04/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan