1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R35
  4. Bổ sung mẫu truy lĩnh có sẵn để có thể sử dụng hoặc dễ dàng chỉnh sửa theo đặc thù đơn vị

Bổ sung mẫu truy lĩnh có sẵn để có thể sử dụng hoặc dễ dàng chỉnh sửa theo đặc thù đơn vị

1. Mục đích

Kế toán có thể sử dụng các mẫu truy lĩnh có sẵn để có thể sử dụng hoặc dễ dàng chỉnh sửa theo đặc thù đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Đối với truy lĩnh lương, các đơn vị thường phát sinh các khoản sau: Truy lĩnh lương hệ số, truy lĩnh phụ cấp thâm niên nghề, truy lĩnh phụ cấp thâm niên vượt khung…

Tùy vào phát sinh tại mỗi tháng, kế toán sẽ lập bảng truy lĩnh cho từng khoản hoặc truy lĩnh tất cả các khoản.

– Trước phiên bản R35, phần mềm đã có mẫu truy lĩnh và mẫu truy lĩnh tùy chỉnh tuy nhiên kế toán thường phải chỉnh sửa nhiều để đúng với đặc thù đơn vị.

– Kể từ phiên bản R35, phần mềm bổ sung các mẫu truy lĩnh mang đi sẵn đáp ứng cho cả trường hợp tính truy lĩnh tất cả các khoản và truy lĩnh từng khoản phổ biến nhất (truy lĩnh lương, phụ cấp TNN, phụ cấp TNVK…).

Cụ thể như sau:

Phần mềm bổ sung mục Sửa mẫu truy lĩnh lương tại cột menu. Tại đây bao gồm các mẫu truy lĩnh có sẵn: Truy lĩnh do nâng lương thường xuyên, truy lĩnh nâng phụ cấp TNVK, truy lĩnh nâng phụ cấp TNN, bảng truy lĩnh tất cả các khoản…

Cập nhật 18/04/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan