1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Ban hành danh mục (Đơn vị chủ quản/Cơ quan tài chính)

Ban hành danh mục (Đơn vị chủ quản/Cơ quan tài chính)

Giúp các đơn vị cấp trên thiết lập và ban hành các danh mục phụ cấp xuống đơn vị cấp dưới.

Ban hành danh mục Phụ cấp

1. Tại menu Danh mục\Phụ cấp, anh/chị có thể tích chọn 1 hoặc nhiều danh mục cần ban hành (có thể tích chọn tất cả các danh mục nếu muốn).

2. Nhấn Ban hành để ban hành danh mục phụ cấp xuống đơn vị cấp dưới.

3.Có thể nhập lại Tiêu đề hoặc Nội dung (nếu muốn).

4. Nhấn Ban hành.

Đơn vị cấp dưới đồng bộ danh mục phụ cấp từ cấp trên

– Cách 1

1. Khi đăng nhập vào hệ thống, phần mềm sẽ hiển thị thông báo cấp trên đã ban hành một số danh mục phụ cấp. Nhấn tại đây để đồng  bộ danh mục.

2. Phần mềm hiển thị các danh mục cấp trên đã cập nhật/bổ sung. Anh/chị tích chọn những danh mục đơn vị sử dụng để đồng bộ danh mục về áp dụng tại đơn vị mình.

3. Nhấn Đồng ý.

– Cách 2

Tại góc trên bên phải màn hình, nhấn vào biểu tượng chuông, phần mềm sẽ hiển thị thông báo cấp trên đã ban hành một số danh mục phụ cấp. Nhấn Đồng bộ tại đây.

– Cách 3

1. Tại menu Danh mục\Phụ cấp, nhấn Lấy danh mục từ cấp trên.

2. Tích chọn những danh mục đơn vị sử dụng để đồng bộ danh mục về áp dụng tại đơn vị mình.

3. Nhấn Đồng ý.

Ban hành danh mục Nguồn chi trả

1. Tại menu Danh mục\Mục lục ngân sách, chọn tab Nguồn chi trả, anh/chị có thể tích chọn 1 hoặc nhiều danh mục cần ban hành (có thể tích chọn tất cả các danh mục nếu muốn).

2. Nhấn Ban hành để ban hành danh mục ngạch bậc lương xuống đơn vị cấp dưới.

3.Có thể nhập lại Tiêu đề hoặc Nội dung (nếu muốn).

4. Nhấn Ban hành.

Đơn vị cấp dưới đồng bộ danh mục Nguồn chi trả từ cấp trên

– Cách 1:

1. Khi đăng nhập vào hệ thống, phần mềm sẽ hiển thị thông báo cấp trên đã ban hành một số danh mục nguồn chi trả. Nhấn tại đây để đồng  bộ danh mục.

2. Phần mềm hiển thị các danh mục cấp trên đã cập nhật/bổ sung. Anh/chị tích chọn những danh mục đơn vị sử dụng để đồng bộ danh mục về áp dụng tại đơn vị mình.

3. Nhấn Đồng ý.

– Cách 2:

Tại góc trên bên phải màn hình, nhấn vào biểu tượng chuông, phần mềm sẽ hiển thị thông báo cấp trên đã ban hành một số danh mục nguồn chi trả. Nhấn Đồng bộ tại đây.

– Cách 3:

1. Tại menu Danh mục\Mục lục ngân sách\tab Nguồn chi trả, nhấn Lấy danh mục từ cấp trên.

2. Tích chọn những danh mục đơn vị sử dụng để đồng bộ danh mục về áp dụng tại đơn vị mình.

3. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 26/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận