1. Trang chủ
 2. Dành cho ĐVCQ/CQTC
 3. Đánh giá tình hình thực hiện

Đánh giá tình hình thực hiện

Giúp các đơn vị xem được các biểu đồ thống kê đánh giá tình hình thực hiện quỹ lương trong năm, so sánh số thực chi lương với số dự toán được giao, nhu cầu cải cách tiền lương của các đơn vị trực thuộc…

Chọn menu Bàn làm việc trên thanh công cụ.

Đánh giá tình hình thực hiện quỹ lương

1. Tại đơn vị cấp dưới:

 • So sánh tình hình sử dụng quỹ lương so với dự toán tổng theo từng nguồn kinh phí
 • So sánh ước thực hiện quỹ lương so với dự toán theo tổng và từng nguồn kinh phí
 • Tính số tiền dự toán lương chưa sử dụng đến thời điểm đánh giá
 • Tính số tiền chênh lệch giữa ước thực hiện và dự toán quỹ lương
 • So sánh dự toán lương qua các năm để đánh giá tình hình tăng trưởng quỹ lương của đơn vị
 • Theo dõi số tiền lương đã sử dụng đến thời điểm đánh giá theo nguồn, chương, khoản, tiểu mục và theo từng khoản lương, phụ cấp trong đơn vị
 • Đánh giá tình hình thực hiện theo tháng/quý/năm

2. Tại đơn vị cấp trên:

 • So sánh tình hình sử dụng quỹ lương với dự toán tổng của toàn ngành và chi tiết theo từng đơn vị
 • So sánh ước thực hiện quỹ lương so với dự toán tổng của toàn ngành và chi tiết theo từng đơn vị
 • Tính số tiền chênh lệch giữa ước thực hiện và dự toán quỹ lương của toàn ngành và chi tiết theo từng đơn vị để xác định số dự toán cần bổ sung cho đơn vị cấp dưới
 • Tính số tiền chênh lệch giữa số thực hiện và dự toán quỹ lương để xác định thời điểm cần bổ sung dự toán cho đơn vị cấp dưới cho hợp lý
 • So sánh dự toán lương qua các năm để đánh giá tình hình tăng trưởng quỹ lương của đơn vị và toàn ngành
 • So sánh biên chế được giao với biên chế thực tế theo từng đơn vị
 • Tính nhanh số dự toán còn thiếu so với ước thực hiện của các đơn vị trong ngành để ước lượng tổng số quỹ lương cần bổ sung
 • Với đơn vị phòng giáo dục, sở giáo dục có thể xem được theo từng cấp học

3. Tại đơn vị tài chính

 • So sánh tình hình sử dụng quỹ lương với dự toán
 • So sánh ước thực hiện quỹ lương so với dự toán
 • Xác định số tiền chênh lệch giữa ước thực hiện và dự toán lương
 • Xác định số tiền chênh lệch giữa số thực hiện và dự toán quỹ lương
 • So sánh dự toán lương qua các năm để đánh giá tình hình tăng trưởng quỹ lương
 • So sánh biên chế được giao với biên chế thực tế theo từng đơn vị
 • Tính nhanh số dự toán còn thiếu so với ước thực hiện của của cac đơn vị trong ngành để ước lượng tổng số quỹ lương cần bổ sung

Dự toán lương

 • Đơn vị có thể xem được biểu đồ chi tiết như sau:
Loại thống kê  Chi tiết 
 1. Dự toán lương qua các năm – Tổng số lượng biên chế
– Dự toán lương
 2. Thống kê theo loại hình đơn vị  – Đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo
– Đơn vị sự nghiệp y tế
– Đơn vị sự nghiệp khoa học – công nghệ
– Đơn vị hoạt động kinh tế
– Đơn vị quản lý nhà nước
– Đơn vị khác
 3. Dự toán lương năm – Tổng biên chế
– Tổng dự toán
– Hệ số lương bình quân

Dự án sẽ tiếp tục cập nhật sau….

Cải cách tiền lương

Loại thống kê  Chi tiết 
 1. Thống kê theo loại hình đơn vị – Đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo
– Đơn vị sự nghiệp y tế
– Đơn vị sự nghiệp khoa học – công nghệ
– Đơn vị hoạt động kinh tế
– Đơn vị quản lý nhà nước
– Đơn vị khác
 2. Tình hình nộp báo cáo – Chưa nộp
– Chưa duyệt
– Đã duyệt
– Đã từ chối
 3. Tổng hợp nhu cầu cải cách tiền lương – Tổng nhu cầu
– Nguồn thực hiện

Dự án sẽ tiếp tục cập nhật sau…

Cập nhật 15/06/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan