1. Trang chủ
  2. Dành cho ĐVCQ/CQTC
  3. Phê duyệt và tổng hợp dự toán lương

Phê duyệt và tổng hợp dự toán lương

Giúp đơn vị cấp trên nhận được dự toán lương từ cấp dưới, đồng thời có thể phê duyệt, hủy phê duyệt hay từ chối, từ đó tổng hợp dự toán lương cho toàn đơn vị để gửi lên cấp trên.

Nhận dự toán lương từ cấp dưới

1. Khi đăng nhập vào chương trình sẽ thấy thông báo Đề nghị phê duyệt bảng dự toán lương ở góc phải màn hình, anh/chị nhấn vào đường link vào đây, màn hình sẽ tự động chuyển hướng sang trang tổng hợp dự toán lương cấp dưới.

2. Ngoài ra, anh/chị cũng có thể nhấn vào biểu tượng chuông tại góc trên bên phải màn hình để xem lại thông báo này.

3. Vào menu Dự toán lương\Tổng hợp dự toán, tại tab Nhận dự toán lương từ cấp dưới, phần mềm sẽ lấy lên danh sách các bảng dự toán lương từ đơn vị cấp dưới với các tình trạng: Chưa duyệt/Đã từ chối/Đã duyệt.

4. Nhấn Xem dự toán để xem được dự toán lương của cấp dưới.

5. Đồng thời, hiển thị thống kê Tổng số đơn vị đã nộpsố lượng đơn vị chưa được duyệttừ chối hay đã duyệt cho đơn vị cấp trên có thể dễ dàng theo dõi.

Phê duyệt dự toán lương

1. Chọn 1 hoặc nhiều bảng dự toán lương, nhấn Phê duyệt.

2. Nhấn Phê duyệt trên câu thông báo để hệ thống tự động tổng hợp số liệu của đơn vị vào báo cáo dự toán tiền lương chung.

Sau khi đơn vị cấp trên phê duyệt thì chương trình cũng tự động chuyển trạng thái của dự toán lương ở đơn vị cấp dưới từ Đã gửi thành Đã duyệt.

Hủy phê duyệt dự toán lương

Sau khi đã duyệt dự toán lương cho đơn vị cấp dưới nhưng đơn vị cấp trên lại phát hiện có thông tin chưa phù hợp thì hoàn toàn có thể hủy phê duyệt, bằng cách:

1. Chọn 1 hoặc nhiều bảng dự toán lương có trạng thái là Đã duyệt, nhấn Hủy phê duyệt.

2. Nhấn Hủy phê duyệt trên câu thông báo để hệ thống loại bỏ số liệu của đơn vị vào báo cáo dự toán tiền lương chung.

Sau khi đơn vị cấp trên hủy phê duyệt thì chương trình cũng tự động chuyển trạng thái của dự toán lương từ Đã duyệt thành Chưa duyệt.

Từ chối nhận dự toán lương

Khi nhận dự toán lương từ cấp dưới, đơn vị phát hiện ra có thông tin chưa phù hợp và muốn từ chối thì thực hiện như sau:

1. Chọn 1 hoặc nhiều dự toán lương có trạng thái là Chưa duyệt, nhấn Từ chối.

2. Nhập Lý do từ chối, nhấn Từ chối.

Sau khi đơn vị cấp trên từ chối dự toán lương thì chương trình cũng tự động chuyển trạng thái của dự toán lương từ Chưa duyệt thành Đã từ chối.

Tổng hợp & gửi dự toán lương lên cấp trên

Giúp đơn vị cấp trên tổng hợp số liệu của chính đơn vị mình và đơn vị trực thuộc (nếu là đơn vị chủ quản) hoặc đơn vị cùng cấp quản lý (nếu là đơn vị tài chính) và gửi lên cho đơn vị cấp cao hơn (nếu có).

1. Chọn menu Tiền lương\Dự toán lương\Tổng hợp dự toán.

2. Chọn tab Tổng hợp & gửi dự toán lên cấp trên.

3. Căn cứ vào việc phê duyệt dự toán lương của các đơn vị cấp dưới tại tab Nhận bảng dự toán lương từ cấp dưới và xác nhận hoàn thành dự toán lương của chính đơn vị tại phần Lập dự toán lương để phần mềm hiển thị các thông báo tương ứng: Chưa tổng hợp bảng dự toán lương của đơn vị nào hoặc Đã tổng hợp bảng dự toán lương của chính đơn vị mình và …/… đơn vị“.

4. Phần mềm tự động tổng hợp các chỉ tiêu toàn đơn vị.

5. Anh/chị có thể chọn xem theo Tất cả

6. Hoặc có thể chọn xem theo Loại hình đơn vị. Khi đó anh/chị có thể chọn xem tổng hợp dự toán lương theo khối tương ứng:

  • Khối phòng ban chuyên môn: Bao gồm các đơn vị QLNN, đảng, đoàn thể, tổ chức hội cấp huyện và tỉnh và các đơn vị sự nghiệp, phân loại theo loại hình đơn vị.
  • Khối sự nghiệp giáo dục: Khối trung học cơ sở; Khối tiểu học; Khối mầm non.
  • Khối xã: Bao gồm các đơn vị UBND cấp xã, các đảng, đoàn thể, tổ chức hội cấp xã.

5. Để in bảng dự toán lương toàn ngành, nhấn In.

6. Để gửi báo cáo lên cấp trên, anh/chị nhấn Gửi báo cáo. Phần mềm sẽ gửi lên cấp trên thành công.

7. Trường hợp không tìm thấy đơn vị tài chính nhận báo cáo thì hệ thống sẽ xuất số liệu ra excel để đơn vị tự thực hiện gửi báo cáo đi. Anh/chị nhấn Xuất báo cáo trên câu thông báo. Sau đó mở file excel để kiểm tra lại (nếu muốn).

Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận