1. Trang chủ
  2. Dành cho ĐVCQ/CQTC
  3. Lập dự toán lương cho đơn vị cấp dưới

Lập dự toán lương cho đơn vị cấp dưới

Giúp đơn vị tổng hợp dự toán lương có thể nhập tay dự toán lương cho các đơn vị nhỏ không mua phần mềm để tổng hợp và lưu trữ trên phần mềm.

Các bước lập dự toán lương cho đơn vị cấp dưới:

1. Kiểm tra xem các đơn vị nhỏ đã được tích chọn Là đơn vị trực thuộc hay chưa bằng cách vào menu Danh mục\Phòng ban.

2. Khai báo cán bộ nhân viên thuộc phòng ban đó bằng cách vào menu Danh mục\Cán bộ nhân viên.

3. Để lập dự toán lương cho đơn vị cấp dưới, vào menu Tiền lương\Dự toán lương\Lập dự toán.

4. Nhấn LDT cho ĐV cấp dưới.

5. Lập lần lượt cho các đơn vị trực thuộc theo các cột.

6. Nhấn Cất.

7. Nhấn Xác nhận hoàn thành. Nhấn Xác nhận.

8. Sau khi xác nhận hoàn thành, chương trình sẽ tổng hợp số liệu của đơn vị này vào Dự toán lương\Tổng hợp dự toán, chọn tab Tổng hợp & gửi dự toán lên cấp trên.

Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan