1. Trang chủ
  2. Dành cho ĐVCQ/CQTC
  3. Phê duyệt và tổng hợp bảng lương

Phê duyệt và tổng hợp bảng lương

Giúp PTC tổng hợp lương của các đơn vị cấp dưới theo mẫu biểu để gửi cho STC và UBND xem xét, kiểm tra số tiền chi lương của toàn huyện, dễ dàng kiểm soát số tiền chi cho lương hàng tháng của từng huyện và từng đối tượng đơn vị trong huyện, đồng thời đối chiếu số liệu với tabmit kho bạc.

Nhận bảng lương của đơn vị cấp dưới

1. Sau khi cấp dưới gửi bảng lương, trên màn hình đơn vị cấp trên sẽ hiển thị thông báo Đề nghị phê duyệt bảng lương.

2. Nhấn chữ vào đây để màn hình chuyển hướng sang trang tổng hợp bảng lương cho đơn vị.

3. Ngoài ra, anh/chị cũng có thể nhấn vào biểu tượng chuông tại góc trên bên phải màn hình, chương trình sẽ hiển thị thông báo Đề nghị phê duyệt bảng lương.

4. Tại menu Tính lương\Tổng hợp lương cấp dưới, cương trình sẽ lấy lên các bảng lương đơn vị cấp dưới gửi lên tại tab Duyệt bảng lương đơn vị cấp dưới.

  • Để xem bảng lương của đơn vị nào thì tích chọn đơn vị đó rồi nhấn Xem bảng lương. Thực hiện kiểm tra bảng lương của đơn vị cấp dưới.

Phê duyệt bảng lương cho đơn vị cấp dưới

1. Để phê duyệt bảng lương cho đơn vị cấp dưới, tích chọn các đơn vị cần phê duyệt, nhấn Phê duyệt.

2. Nhấn Phê duyệt trên thông báo.

Hủy phê duyệt

1. Nếu muốn hủy phê duyệt bảng lương nào, chọn đơn vị, nhấn Hủy phê duyệt.

2. Nhấn Hủy phê duyệt trên thông báo.

Từ chối phê duyệt

1. Tích chọn bảng lương trên danh sách, nhấn Từ chối.

2. Nhập Lý do từ chối, nhấn Từ chối.

Lưu ý: Chỉ từ chối phê duyệt được bảng lương có trạng thái là Chưa duyệt.

3. Sau khi từ chối phê duyệt, đơn vị cấp dưới đăng nhập vào phần mềm sẽ nhận được thông báo và thực hiện điều chỉnh lại bảng lương rồi gửi lại cho đơn vị tài chính phê duyệt.

Tổng hợp bảng lương của đơn vị cấp dưới

Sau khi anh/chị phê duyệt bảng lương của đơn vị cấp dưới, hệ thống sẽ tổng hợp số liệu của đơn vị vào báo cáo tổng hợp lương chung ở tab Tổng hợp lương.

1. Anh/chị có thể chọn xem theo Tất cả hoặc xem theo Loại hình đơn vị.

2. Nếu đơn vị chọn xem theo Tất cả, có thể tích chọn Hiển thị tổng hợp theo nguồn.

3. Nếu đơn vị chọn xem theo Loại hình đơn vị, anh/chị có thể chọn xem tổng hợp dự toán lương theo khối tương ứng:

  • Khối phòng ban chuyên môn: Bao gồm các đơn vị QLNN, đảng, đoàn thể, tổ chức hội cấp huyện và tỉnh và các đơn vị sự nghiệp, phân loại theo loại hình đơn vị.
  • Khối sự nghiệp giáo dục: Khối trung học cơ sở; Khối tiểu học; Khối mầm non.
  • Khối xã: Bao gồm các đơn vị UBND cấp xã, các đảng, đoàn thể, tổ chức hội cấp xã.

Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận