1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R28
  4. Kế toán mong muốn nhật ký truy cập ghi nhận được thông tin tích sử dụng và không sử dụng phụ cấp

Kế toán mong muốn nhật ký truy cập ghi nhận được thông tin tích sử dụng và không sử dụng phụ cấp

1. Mục đích

Giúp kế toán theo dõi được nhật ký các thao tác trên Danh mục Phụ cấp, Phụ cấp đặc biệt ngành, Ngạch bậc lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R28, kế toán chưa kiểm tra được thông tin nhật ký truy cập đối với các khoản phụ cấp, gây khó khăn trong việc theo dõi, báo cáo số liệu.

– Kể từ phiên bản R28, phần mềm bổ sung nhật ký truy cập cho các tính năng: Chọn từ danh mục có sẵn, Ngừng sử dụng, Lấy danh mục từ cấp trên; giúp kế toán có thể dễ dàng kiểm tra được nhật ký thao tác của các khoản lương, phụ cấp.

Cụ thể như sau:

1. Trên thanh Menu, nhấn vào biểu tượng như trong hình, chọn tính năng Nhật ký truy cập.

2. Tại màn hình Nhật ký truy cập, anh/chị điền thông tin Người dùng, Thời gian cần kiểm tra, Hành động, Đối tượng thao tác, Mô tả theo nhu cầu thực tế.

Ở trường thông tin Hành động, phần mềm đã bổ sung 3 tính năng Chọn từ danh mục có sẵn, Ngừng sử dụng, Lấy danh mục từ cấp trên.

Anh/chị có thể kiểm tra nhật ký truy cập đối với từng thao tác cụ thể bằng cách lựa chọn hành động và nhấn Tìm kiếm.

Ví dụ, để kiểm tra nhật ký ngừng sử dụng các khoản phụ cấp, ngạch bậc lương…, anh/chị chọn thời gian cần kiếm tra, chọn Ngừng sử dụng và nhấn Tìm kiếm, phần mềm sẽ hiển thị thông tin nhật ký thực hiện tính năng này, bao gồm: Tài khoản thực hiện, thời gian thực hiện, tên phụ cấp đã ngừng sử dụng…

Đối với các tính năng khác, anh/chị thực hiện tương tự để kiểm tra nhật ký truy cập.

3. Trong trường hợp anh/chị cần kiểm tra nhật ký truy cập chung trên phần mềm thay vì một thao tác cụ thể, anh/chị để trống trường thông tin Hành động và nhấn Tìm kiếm. Phần mềm sẽ hiển thị toàn bộ nhật ký truy cập trong khoảng thời gian đã chọn.

Cập nhật 22/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan