1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R30
  4. Kế toán mong muốn tính được các khoản khấu trừ dựa vào số đã làm tròn của các khoản lương, phụ cấp

Kế toán mong muốn tính được các khoản khấu trừ dựa vào số đã làm tròn của các khoản lương, phụ cấp

1. Mục đích

Giúp kế toán tính được các khoản khấu trừ dựa vào số đã làm tròn của các khoản lương, phụ cấp.

2. Chi tiết thay đổi

Khi tính lương hàng tháng, đối với từng khoản lương, phụ cấp của CBNV, kế toán sẽ làm tròn đến đồng rồi nhân với tỷ lệ của BH, KPCĐ để tính các khoản khấu trừ.

– Trước phiên bản R30, phần mềm tính các khoản đóng góp dựa trên số tiền lương, phụ cấp chưa làm tròn, do đó kết quả chênh lệch so với cách tính của đơn vị.

– Kể từ phiên bản R30, phần mềm đáp ứng tính các khoản đóng góp dựa vào số đã làm tròn của từng khoản lương, phụ cấp tương ứng.

Cụ thể như sau:

1. Chọn biểu tượng Hệ thống, nhấn vào Tùy chọn tính lương.

2. Ở mục Làm tròn số liệu, phần Làm tròn khoản lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, phần mềm bổ sung thêm tùy chọn Làm tròn các khoản đóng góp dựa trên số đã làm tròn của từng khoản lương, phụ cấp tương ứng. Khi tích chọn, hệ thống sẽ tính các khoản đóng góp dựa vào số đã làm tròn của từng khoản lương, phụ cấp tương ứng.

Cập nhật 22/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan