Dự kiến nghỉ hưu

Giúp đơn vị theo dõi những CBNV đã nghỉ hưu, sắp nghỉ hưu, đồng thời có thể cập nhật nhanh danh sách này.

1. Tại menu Cán bộ nhân viên\chọn tab Dự kiến nghỉ hưu\Chọn Thời gian dự kiến nghỉ hưuNăm để phần mềm lọc danh sách CBNV nghỉ hưu trong khoảng thời gian đã chọn.

2. Thêm nhanh CBNV vào danh sách nghỉ hưu bằng cách nhấn Chọn CBNV. Tích chọn CBNV cần thêm, Nhập Ngày dự kiến nghỉ hưu, nhấn Đồng ý.

Các CBNV được chọn sẽ hiển thị vào danh sách:

3. Để loại bỏ nhanh CBNV khỏi danh sách nghỉ hưu, tích chọn CBNV, chọn Loại CBNV.

4. Để chỉnh sửa ngày dự kiến nghỉ hưu của CBNV, nhấn Sửa. Sau khi sửa thông tin, nhấn Lưu.

*Anh/chị không thể chỉnh sửa các thông tin khác của CBNV tại màn hình Nghỉ hưu.

5. Để xuất khẩu danh sách CBNV nghỉ hưu, nhấn Xuất khẩu.

Cập nhật 05/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan