1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Khai báo CBNV
  4. Sắp xếp nhóm CBNV cho các mẫu báo cáo

Sắp xếp nhóm CBNV cho các mẫu báo cáo

Tại menu Danh sách CBNV, nhấn Sắp xếp nhóm hưởng lương cho mẫu BC.

Sắp xếp thứ tự CBNV theo Nhóm hưởng lương

1. Nếu đơn vị chưa có dữ liệu nhóm hưởng lương, phần mềm sẽ hiển thị thông báo. Nhấn Thêm mẫu nhóm hưởng lương.

2. Nhập Tên mẫu nhóm hưởng lương. Nhấn Cất.

Ví dụ: Mẫu bảng lương 09-NĐ11

3. Sau khi thêm mẫu bảng lương. anh chị thực hiện thêm các nhóm hưởng lương sẽ hiển thị trên mẫu đó theo 2 cách sau:

Cách 1: Tự thêm nhóm hưởng lương

1. Nhấn Thêm để thêm nhóm hưởng lương.

2. Nhập các thông tin thêm nhóm hưởng lương: STT, Mã nhóm, Tên nhóm. Chọn Thuộc nhóm nếu nó là con của một nhóm khác.

3. Tích chọn Tự động chọn CBNV vào nhóm theo các tiêu chí và thiết lập các tiêu chí để lọc CBNV của nhóm.

Lưu ý: Tùy vào đặc điểm của báo cáo mà anh/chị có thể thiết lập các tiêu chí tương ứng. Ví dụ: mẫu bảng lương 09 có nhóm Đối với công chức, viên chức => tại phần Loại cán bộ chọn loại Công chức và Viên chức.

4. Nhấn Cất.

5. Nếu đã là nhóm chi tiết nhất thì anh/chị có thể chủ động tự tích chọn CBNV hoặc thiết lập điều kiện lấy tự động bằng cách nhấn Chọn.

6. Để chọn nhóm chi tiết là con của một nhóm khác, anh/chị có thể nhấn giữ nhóm chi tiết đó và kéo thả vào nhóm.

Tại đây anh chị có thể chọn sắp xếp thứ tự CBNV theo nhóm hưởng lương, theo loại cán bộ, theo phòng ban hoặc sắp xếp thứ tự chung.

Cách 2: Sao chép nhóm hưởng lương

Xem hướng dẫn chi tiết sao chép nhóm hưởng lương tại đây.

Sắp xếp thứ tự CBNV theo Loại cán bộ

1. Tại phần Sắp xếp thử tự theo loại cán bộ, với mỗi loại cán bộ, anh/chị có thể sắp xếp CBNV tương ứng theo Số hiệu cán bộ hoặc Họ và tên.

2. Đồng thời có thể sắp xếp loại cán bộ và các CBNV thuộc mỗi loại cán bộ lên trên/xuống dưới/lên trên cùng/xuống dưới cùng.

Sắp xếp thứ tự CBNV theo Phòng ban

1. Tại phần Sắp xếp thử tự theo phòng ban, với mỗi loại cán bộ, anh/chị có thể sắp xếp CBNV tương ứng theo Số hiệu cán bộ hoặc Họ và tên.

2. Đồng thời có thể sắp xếp phòng ban và các CBNV thuộc phòng ban lên trên/xuống dưới/lên trên cùng/xuống dưới cùng.

Sắp xếp thứ tự chung

1. Tại phần Sắp xếp thứ tự chung, anh/chị có thể sắp xếp chung CBNV theo Số hiệu cán bộ hoặc theo Họ và tên .

2. Đồng thời có thể sắp xếp từng CBNV lên trên/xuống dưới/lên trên cùng/xuống dưới cùng.

Cập nhật 27/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan