1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Chuyên viên ĐVTC mong muốn dễ dàng có danh sách các đơn vị chưa nộp bảng lương/dự toán lương để đốc thúc, nhắc nhở

Chuyên viên ĐVTC mong muốn dễ dàng có danh sách các đơn vị chưa nộp bảng lương/dự toán lương để đốc thúc, nhắc nhở

1. Mục đích

Giúp chuyên viên của đơn vị chủ quản, đơn vị tài chính dễ dàng có danh sách các đơn vị chưa nộp bảng lương/dự toán lương để đốc thúc, nhắc nhở.

2. Chi tiết thay đổi

Định kỳ các đơn vị cần nộp bảng lương/dự toán lương lên cho PTC để xét duyệt, tổng hợp. Phần mềm cho phép gửi nhận và theo dõi tình trạng đã nộp/chưa nộp của các đơn vị. Trong trường hợp các đơn vị chưa nộp, chuyên viên PTC cần đốc thúc, nhắc nhở để các đơn vị con nộp báo cáo đúng hạn.

Phần mềm cho phép gửi thông báo nhắc nhở các đơn vị nhưng không phải lúc nào kế toán cũng có thể vào phần mềm để xem thông báo, có thể bị trễ hạn. Do đó, chuyên viên PTC cần gửi email cho các đơn vị và đính kèm danh sách để nhắc nhở kịp thời.

Kể từ phiên bản R31, phần mềm cho phép đơn vị chủ quản/tài chính dễ dàng lấy danh sách đơn vị chưa nộp bảng lương/dự toán lương để có thể đính kèm email gửi đến các đơn vị.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tính lương\Xét duyệt bảng lương, mở mục Chưa nộp bảng lương => Phần mềm bổ sung tính năng Xuất khẩu, cho phép cấp trên xuất khẩu danh sách đơn vị chưa nộp bảng lương.

Nhấn vào biểu tượng Xuất khẩu => tải về danh sách các đơn vị chưa nộp bảng lương bao gồm thông tin về Ngày gửi yêu cầu nộp và Thời hạn nộp.

1. Tại menu Dự toán lương\Xét duyệt, thẩm định, mở mục Chưa nộp dự toán => Phần mềm bổ sung tính năng Xuất khẩu, cho phép cấp trên xuất khẩu danh sách đơn vị chưa nộp dự toán lương.

Nhấn vào biểu tượng Xuất khẩu => tải về danh sách các đơn vị chưa nộp dự toán lương bao gồm thông tin về Ngày gửi yêu cầu nộp và Thời hạn nộp.

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan