1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Kế toán mong muốn đáp ứng biểu truy lĩnh như đơn vị đang sử dụng

Kế toán mong muốn đáp ứng biểu truy lĩnh như đơn vị đang sử dụng

1. Mục đích

Giúp kế toán khi in bảng truy lĩnh có thể hiển thị nhóm CBNV và thiết lập hiển thị tỷ lệ/hệ số nhiều khoản phụ cấp của CBNV tương tự như bảng lương.

2. Chi tiết thay đổi

Tại các đơn vị có sử dụng mẫu bảng lương truy lĩnh cho cán bộ KCT xã, thôn, đơn vị chia thành 2 nhóm: Cán bộ bán chuyên trách và cán bộ KCT ấp, do đó khi lên mẫu cần chia 2 nhóm và tính tổng từng nhóm.

Ngoài ra, ở cột Hệ số kiêm nhiệm, có thể CBNV được truy lĩnh không có hệ số kiêm nhiệm nhưng những CBNV khác có, do đó mẫu báo cáo vẫn cần hiển thị đầy đủ các cột thông tin.

– Trước phiên bản R31, phần mềm chưa đáp ứng hiển thị CBNV theo nhóm trên bảng truy lĩnh và lấy lên đầy đủ hệ số/tỷ lệ các khoản phụ cấp tại đơn vị.

– Kể từ phiên bản R31, phần mềm bổ sung tính năng hiển thị nhóm CBNV cho bảng truy lĩnh và bổ sung các trường thông tin hệ số/tỉ lệ còn thiếu nếu trên bảng truy lĩnh đã tính ra.

Cụ thể như sau:

1. Tại màn hình bảng truy lĩnh chi tiết, nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm, chọn Sửa mẫu bảng truy lĩnh lương.

Nhấn Sửa mẫu.

2. Tại mục Sửa thân trang\Tùy chọn hiển thị dữ liệu theo cột, tích chọn Có nhóm dữ liệu. tích chọn tiêu chí phân nhóm (Nhóm hưởng lương, Loại cán bộ, Phòng ban, Mã ngạch lương). Lưu mẫu bảng lương vừa thiết lập.

Ví dụ: Thiết lập chia nhóm CBNV theo 2 nhóm hưởng lương: Cán bộ bán chuyên trách và Cán bộ KCT ấp. Khi in báo cáo hiển thị như sau:

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan