1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Kế toán mong muốn có thể linh động cộng gộp hoặc không cộng gộp các khoản có MLNS giống nhau

Kế toán mong muốn có thể linh động cộng gộp hoặc không cộng gộp các khoản có MLNS giống nhau

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể linh động cộng gộp hoặc không cộng gộp các khoản có MLNS giống nhau khi lập giấy rút chi trả lương.

2. Chi tiết thay đổi

Đối với một số khoản lương, phụ cấp có MLNS giống nhau, Kho bạc yêu cầu thể hiện thành 1 dòng cộng gộp số tiền của các khoản trên giấy rút chi trả lương.

Ví dụ: Tại đơn vị xã/phường, chỉ huy phó CHQS xã hưởng các khoản lương, phụ cấp như sau: 

  • Lương tháng theo tiểu mục 6353
  • Phụ cấp đặc thù quốc phòng tiểu mục 6353
  • Phụ cấp thâm niên tiểu mục 6353
  • Phụ cấp trách nhiệm tiểu mục 6353

=> Kho bạc yêu cầu thể hiện vào 1 dòng Tiền lương phó CHQS, số tiền cộng gộp của các khoản này.

Đối với các khoản khác, dù MLNS giống nhau vẫn phải tách riêng thể hiện chi tiết.

– Trước phiên bản R31, phần mềm chỉ có thể cộng gộp toàn bộ hoặc tách riêng toàn bộ theo từng khoản lương, phụ cấp, chưa thể linh động lựa chọn các khoản đặc thù để thiết lập riêng.

– Kể từ phiên bản R31, khi đơn vị thiết lập tùy chọn chi trả lương có thể linh động thiết lập chi tiết các khoản lương, phụ cấp theo bộ Chương + Khoản + Tiểu mục. Các khoản không được thiết lập sẽ hiển thị tách rời.

Cụ thể như sau:

Đơn vị UBND phường MISA có Phó chỉ huy ban CHQS được hưởng các phụ cấp sau:

1. Vào menu Chi trả lương\Tùy chọn chi trả lương, tại mục Hạch toán các khoản lương, phụ cấp, chọn Hạch toán tổng lương, phụ cấp theo mục lục ngân sách, tích chọn Cộng gộp 1 phần lương, phụ cấp theo mục lục ngân sách.

Anh/chị chọn Chương, Khoản, Tiểu mục, Tiết tiểu mục để thiết lập cộng gộp. Nhấn Lưu.

Ví dụ: Thiết lập cộng gộp các khoản thuộc Chương 800, Khoản 011, Tiểu mục 6353, Tiết tiểu mục Quân sự.

2. Khi lập bảng lương và sinh giấy rút chi trả lương, giấy rút hiển thị các khoản phụ cấp Chương 800, Khoản 011, Tiểu mục 6353 thành 1 dòng Chuyển phụ cấp cán bộ không chuyên trách. Số tiền = Tổng các khoản cộng gộp = 858.240 + 327.800 + 2.987.450 = 4.173.490.

Các khoản khác có cùng MLNS vẫn hiển thị thành các dòng riêng.

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan