1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Chuyên viên PTC mong muốn in được mẫu báo cáo tổng hợp có chi tiết hệ số nâng lương của các đơn vị con

Chuyên viên PTC mong muốn in được mẫu báo cáo tổng hợp có chi tiết hệ số nâng lương của các đơn vị con

1. Mục đích

Giúp đơn vị chủ quản/tài chính in được mẫu báo cáo tổng hợp có chi tiết hệ số nâng lương của các đơn vị con.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R31, đối với 3 báo cáo dự toán lương số 4; 5; 6, đơn vị chủ quản/tài chính chưa in được báo cáo bao gồm số liệu các đơn vị trực thuộc.

– Kể từ phiên bản R31, khi in báo cáo dự toán nâng lương tại đơn vị chủ quản/tài chính, phần mềm tải lên danh sách các đơn vị trực thuộc, cho phép đơn vị chủ quản/tài chính lựa chọn lấy số liệu vào báo cáo.

Cụ thể như sau:

1. Tại màn hình tổng hợp dự toán lương, nhấn vào biểu tượng máy in, chọn mẫu báo cáo cần in.

Ví dụ.  Mẫu số 06: Báo cáo dự toán kinh phí đề nghị nâng phụ cấp thâm niên nghề.

2. Tại màn hình Tham số báo cáo, phần mềm hiển thị danh sách đơn vị trực thuộc, anh/chị tích chọn đơn vị cần lấy dữ liệu vào báo cáo. Nhấn Đồng ý.

3. Mẫu báo cáo bao gồm số liệu của các đơn vị đã tích chọn.

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan