1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Chuyên viên PGD mong muốn khi in “Bảng tổng hợp lương” hàng tháng của các đơn vị cấp dưới gửi lên sẽ lấy được số tiền truy lĩnh

Chuyên viên PGD mong muốn khi in “Bảng tổng hợp lương” hàng tháng của các đơn vị cấp dưới gửi lên sẽ lấy được số tiền truy lĩnh

1. Mục đích

Giúp đơn vị chủ quản/tài chính khi in “Bảng tổng hợp lương” hàng tháng của các đơn vị cấp dưới gửi lên sẽ lấy được số tiền truy lĩnh.

2. Chi tiết thay đổi

Tại địa phương, hàng tháng các đơn vị sẽ nộp bảng lương, bảng truy lĩnh cho đơn vị chủ quản/tài chính. Chuyên viên tại đơn vị chủ quản/tài chính sẽ tổng hợp và in báo cáo tổng hợp lương để theo dõi chung tổng quỹ lương hàng tháng. Quỹ lương này bao gồm cả bảng lương và bảng truy lĩnh (nếu có) của đơn vị gửi lên.

– Trước phiên bản R31, khi in báo cáo tổng hợp lương, báo cáo chỉ lấy dữ liệu lương, phụ cấp trên bảng lương chứ chưa lấy khoản truy lĩnh, do đó chuyên viên đơn vị chủ quản/tài chính chưa tổng hợp được chính xác quỹ lương tháng.

– Kể từ phiên bản R31, phần mềm đã cải tiến cách lấy số liệu, khi đơn vị in bảng tổng hợp lương có thể lựa chọn lấy số liệu truy lĩnh vào báo cáo.

Cụ thể như sau:

1. Tại màn hình Tổng hợp lương, nhấn vào biểu tượng máy in, chọn báo cáo tổng hợp lương cần in.

Ví dụ: Bảng tổng hợp lương hợp đồng theo văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNV

2. Tại màn hình Tham số báo cáo, tích chọn Lấy số liệu truy lĩnh.

Mẫu báo cáo sẽ bao gồm khoản truy lĩnh của các đơn vị cấp dưới (nếu có).

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan