1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Kế toán mong muốn khi chọn làm tròn thực lĩnh của CBNV, làm tròn tổng thực lĩnh và làm tròn tổng thực lĩnh theo số chưa làm tròn thì không trừ số tiền lệch vào CBNV cuối cùng

Kế toán mong muốn khi chọn làm tròn thực lĩnh của CBNV, làm tròn tổng thực lĩnh và làm tròn tổng thực lĩnh theo số chưa làm tròn thì không trừ số tiền lệch vào CBNV cuối cùng

1. Mục đích

Giúp kế toán khi chọn làm tròn thực lĩnh của CBNV, làm tròn tổng thực lĩnh và làm tròn tổng thực lĩnh theo số chưa làm tròn thì không trừ số tiền lệch vào CBNV cuối cùng.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng tháng, đơn vị lập bảng lương để tính lương cho CBNV và đi Kho bạc. Tại đơn vị, khi tính thực lĩnh, từng khoản thực lĩnh của CBNV sẽ làm tròn đến đồng, tổng thực lĩnh làm tròn đến đồng và số tổng sẽ cộng dựa trên các số thực lĩnh chưa làm tròn của từng CBNV.

– Trước phiên bản R31, phần mềm đáp ứng cách làm tròn và cách tính các khoản lương, phụ cấp… như sau:

+ Làm tròn các khoản thực lĩnh đến đồng theo từng CBNV

+ Làm tròn số tổng thực lĩnh đến đồng sau khi cộng các khoản thực lĩnh chưa làm tròn

+ Sau khi cộng các số thực lĩnh của từng CBNV khi đã làm tròn đến đồng sẽ có chênh lệch so với Số tổng đã tính ra dựa trên số chưa làm tròn => Số chênh lệch được trừ vào thực lĩnh của CBNV cuối cùng.

Tuy nhiên đơn vị mong muốn không trừ số chênh lệch, tính ra bao nhiêu thì thể hiện kết quả như vậy.

– Kể từ phiên bản R31, phần mềm bổ sung tùy chọn cho phép anh/chị lựa chọn bù trừ số liệu lệch do làm tròn tổng thực lĩnh vào 1 CBNV bất kỳ hoặc không bù trừ số liệu lệch này.

Cụ thể như sau:

1. Nhấn vào biểu tượng như trong hình, chọn Tùy chọn tính lương

2. Tại mục Làm tròn số liệu\Làm tròn số thực lĩnh, tích chọn Làm tròn tổng thực lĩnh dựa trên số thực lĩnh chưa làm tròn của từng CBNV => Anh/chị có 2 tùy chọn:

  • Bù trừ số liệu chênh lệch vào thực lĩnh của CBNV cuối cùng
  • Không bù trừ số liệu chênh lệch vào thực lĩnh của CBNV

Cập nhật 26/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan