1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R30
  4. Chuyên viên PTC mong muốn trong trường hợp nhiều đơn vị sử dụng chung 1 tài khoản thì khi in báo cáo đăng ký quỹ lương của đơn vị con, chuyên viên PTC có thể biết từng CBNV thuộc đơn vị nào

Chuyên viên PTC mong muốn trong trường hợp nhiều đơn vị sử dụng chung 1 tài khoản thì khi in báo cáo đăng ký quỹ lương của đơn vị con, chuyên viên PTC có thể biết từng CBNV thuộc đơn vị nào

1. Mục đích

Giúp chuyên viên PTC khi in báo đăng ký quỹ lương của đơn vị con có thể biết từng CBNV thuộc đơn vị nào trong trường hợp nhiều đơn vị sử dụng chung 1 tài khoản.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng năm, các đơn vị cần gửi dự toán lương cho PTC tổng hợp. Tài khoản này có thể có nhiều đơn vị dùng chung, các CBNV thuộc đơn vị nào được phân biệt với nhau bằng thông tin phòng ban công tác. Tuy nhiên khi in Báo cáo đăng ký quỹ lương, hiện báo cáo không thể hiện thông tin phòng ban, do đó chuyên viên PTC không biết CBNV thuộc đơn vị nào.

Kể từ phiên bản R30, khi các đơn vị có ít nhất 1 phòng ban được tích chọn “Là đơn vị trực thuộc” thì khi in báo cáo đăng ký quỹ lương sẽ hiển thị thêm cột Đơn vị làm việc, giúp chuyên viên PTC xác định CBNV thuộc đơn vị nào, đảm bảo công tác theo dõi, quản lý hiệu quả.

Cụ thể như sau:

1. Đơn vị Trường liên cấp MISA có 3 phòng ban lớn và các phòng ban nhỏ trực thuộc. Đơn vị đã lập dự toán lương gửi lên PTC thành phố MISA.

2. Khi chuyên viên PTC cần in báo cáo đăng ký quỹ lương dự toán của đơn vị Trường liên cấp MISA:

Tại menu Báo cáo, kích đúp chuột vào Bảng đăng ký quỹ lương dự toán hoặc Bảng đăng ký quỹ lương dự toán (Chi tiết các loại phụ cấp).

Tích chọn in Trường liên cấp MISA. Nhấn Đồng ý.

Trên báo cáo hiển thị cột Đơn vị làm việc, thể hiện phòng ban CBNV công tác.

Cập nhật 22/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan