1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Kế toán mong muốn có thể cập nhật nhanh nguồn, chương, loại khoản, tiểu mục

Kế toán mong muốn có thể cập nhật nhanh nguồn, chương, loại khoản, tiểu mục

1. Mục đích

Giúp kế toán cập nhật nhanh nguồn, chương, loại khoản, tiểu mục.

2. Chi tiết thay đổi

Khi sinh chứng từ chi trả lương, các thông tin chương, khoản, tiểu mục là bắt buộc, nhưng đối với những dữ liệu cũ, các trường thông tin này có thể bị bỏ trống.

Kể từ phiên bản R31, phần mềm đáp ứng cập nhật nhanh thông tin chương, loại khoản, tiểu mục nếu thiếu và cho phép xuất khẩu danh sách CBNV thiếu thông tin mục lục ngân sách.

Cụ thể như sau:

Xuất khẩu danh sách CBNV thiếu thông tin MLNS

1. Tại màn hình Danh sách cán bộ nhân viên, nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm, chọn Xuất khẩu.

2. Khi anh/chị tích chọn thông tin xuất khẩu bao gồm lương hoặc phụ cấp, phần mềm hiển thị thêm tùy chọn Xuất khẩu các bản ghi thiếu thông tin mục lục ngân sách, tích vào tùy chọn này, nhấn Đồng ý.

FIle xuất khẩu hiển thị danh sách CBNV thiếu thông tin MLNS, để trống các thông tin còn thiếu:

Cập nhật nhanh MLNS

1. Vào menu Danh mục\Phụ cấp, nhấn vào biểu tượng dâu ba chấm, chọn Cập nhật mục lục ngân sách.

2. Phần mềm hiển thị danh sách các khoản phụ cấp thiếu thông tin MLNS. Nhấn chuột tại trường thông tin Chương, Loại – Khoản, Mục – Tiểu mục tương ứng của khoản phụ cấp cần bổ sung/chỉnh sửa => Lựa chọn giá trị trong danh sách có sẵn. Nhấn Đồng ý.

3. Để cập nhật MLNS của các khoản PCĐBN, anh/chị thực hiện tương tự với Phụ cấp.

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan