1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Kế toán mong muốn có thể gộp được các bảng tính truy lĩnh và tính phụ cấp đặc biệt ngành trên 1 bảng lương 09

Kế toán mong muốn có thể gộp được các bảng tính truy lĩnh và tính phụ cấp đặc biệt ngành trên 1 bảng lương 09

1. Mục đích

Giúp kế toán tính gộp được các bảng tính truy lĩnh và tính phụ cấp đặc biệt ngành trên 1 bảng lương 09.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng tháng để đi rút lương, các đơn vị cần nộp kèm bảng lương mẫu 09 cho Kho bạc. Trong trường hợp đơn vị có phát sinh truy lĩnh và tính phụ cấp khác, Kho bạc yêu cầu tách mẫu 09 thành 2 bảng: 1 bảng lương và phụ cấp theo lương, 1 bảng là truy lĩnh và các khoản khác.

Phần mềm cho phép chọn in nhiều bảng lương, truy lĩnh, PCĐBN tuy nhiên phải in bảng lương + bảng truy lĩnh hoặc bảng lương + PCĐBN, chưa thể in bảng truy lĩnh + PCĐBN.

Kể từ phiên bản R31, khi in mẫu 09, người dùng chọn in bảng lương/truy lĩnh/PCĐBN ngành nào thì phần mềm sẽ căn cứ vào CBNV ở bảng đó để lên số liệu, không chỉ phụ thuộc vào bảng lương, đáp ứng được việc kế toán cần in gộp bảng truy lĩnh và PCĐBN trên mẫu 09.

Cụ thể như sau:

Khi anh/chị chọn in mẫu 09, trường thông tin Bảng lương tải lên danh sách các bảng lương, bảng truy lĩnh, PCĐBN đã lập trong kỳ, tích chọn bảng truy lĩnh và bảng PCĐBN.

Mẫu báo cáo hiển thị số liệu của bảng truy lĩnh và PCĐBN đã chọn:

– Chỉ hiển thị các CBNV trong các bảng đã chọn

– Nội dung thuyết minh chênh lệch so với tháng trước chỉ thuyết minh các CBNV trong các bảng đã chọn, thực hiện so sánh với bảng truy lĩnh/PCĐBN tháng trước.

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan