1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R30
  4. Kế toán mong muốn khi in bảng lương C02a-HD, đối với CBNV tập sự sẽ tách được thành 2 dòng, 1 dòng thể hiện lương phụ cấp 85%, 1 dòng là lương, phụ cấp 15% được hỗ trợ thêm

Kế toán mong muốn khi in bảng lương C02a-HD, đối với CBNV tập sự sẽ tách được thành 2 dòng, 1 dòng thể hiện lương phụ cấp 85%, 1 dòng là lương, phụ cấp 15% được hỗ trợ thêm

1. Mục đích

Giúp kế toán in bảng lương C02a-HD có dữ liệu của CBNV tập sự tách thành 2 dòng, 1 dòng thể hiện lương phụ cấp 85%, 1 dòng là lương, phụ cấp 15% được hỗ trợ thêm.

2. Chi tiết thay đổi

Tại các đơn vị, CBNV tập sự sẽ được hưởng 85% lương, phụ cấp công vụ, địa phương sẽ hỗ trợ thêm 15% lương, phụ cấp.

Khi in  bảng lương theo mẫu C02a-HD, thông tin lương, phụ cấp của CBNV tập sự chỉ thể hiện 1 dòng, chưa đúng với mong muốn của kế toán.

Kể từ phiên bản R30, phần mềm bổ sung mẫu báo cáo C02a-HD – Hỗ trợ tập sự, khi đơn vị thiết lập tùy chọn tính lương có hỗ trợ cho CBNV tập sự thì khi in báo cáo sẽ bổ sung tùy chọn cho phép tách số liệu của CBNV tập sự thành 2 dòng: 1 dòng là lương hưởng theo quy định (85%), 1 dòng là lương được hỗ trợ (15%).

Cụ thể như sau:

1. Để cài đặt tính lương hỗ trợ cho Vào biểu tượng cài đặt, chọn Tùy chọn tính lương.

Ở phần tùy chọn Tính lương nghỉ ốm, đi học…, tại mục Tính lương hỗ trợ cho cán bộ nhân viên tập sự, tích chọn Có tính lương hỗ trợ cho cán bộ nhân viên tập sự. 

2. Sau khi thiết lập tính lương hỗ trợ cho CBNV tập sự, anh/chị thực hiện lập bảng lương tháng. Tại màn hình bảng lương chi tiết, nhấn In, chọn mẫu C02a-HD – Hỗ trợ tập sự.

Tham số báo cáo bổ sung thông tin Hiển thị tách dòng đối với CBNV được hỗ trợ chi phí, tích chọn tại đây.

=> Trên báo cáo, số liệu của CBNV tập sự được thách thành 2 dòng: 1 dòng là lương hưởng theo quy định (85%), 1 dòng là lương được hỗ trợ (15%). Đồng thời báo cáo hiển thị cột Lương khoán thể hiện hệ số lương hỗ trợ.

Cập nhật 22/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan