1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Kế toán mong muốn tính được khoản phụ cấp đặc biệt ngành “Trợ cấp Tết” theo kỳ năm

Kế toán mong muốn tính được khoản phụ cấp đặc biệt ngành “Trợ cấp Tết” theo kỳ năm

1. Mục đích

Giúp kế toán tính được khoản phụ cấp đặc biệt ngành “Trợ cấp Tết” theo kỳ năm.

2. Chi tiết thay đổi

Các đơn vị thường có khoản trợ cấp Tết cho CBNV, thường chi trả vào tháng trước tháng Tết âm lịch, mỗi năm hưởng 1 lần.

Kể từ phiên bản R31, phần mềm bổ sung khoản PCĐBN “Trợ cấp Tết” và bổ sung Kỳ tính năm khi lập bảng tính PCĐBN, đáp ứng cho các đơn vị tính khoản phụ cấp Tết một cách dễ dàng, nhanh chóng.

Cụ thể như sau:

1. Thêm “Trợ cấp Tết” vào danh mục PCĐBN của đơn vị:

Vào menu Danh mục\Phụ cấp đặc biệt ngành, nhấn vào Chọn danh mục có sẵn. Tích chọn khoản Trợ cấp Tết, nhấn Đồng ý.

=> Danh mục PCĐBN tại đơn vị bổ sung thêm khoản Trợ cấp Tết.

2. Lập bảng tính PCĐBN “Trợ cấp Tết”:

Vào menu Tính lương\Tính các khoản khác, nhấn Thêm mới.

Chọn khoản phụ cấp là Trợ cấp Tết. Tại trường thông tin Kỳ, chọn Cả năm. Khai báo các tham số khác, nhấn Đồng ý.

Anh/chị thực hiện chọn CBNV, nhập số tiền => Lập thành công bảng PCĐBN “Trợ cấp Tết”.

*Lưu ý: Khi lập bảng PCĐBN, anh/chị chọn tính vào kỳ lương tháng nào thì khi in mẫu 09, bảng PCĐBN Trợ cấp Tết sẽ hiển thị khi anh/chị in kỳ lương tháng đó.

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan