1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R30
  4. Kế toán mong muốn tính lương cho CBNV nghỉ việc trong tháng trước nhưng kỳ lương chi trả là đầu tháng liền sau

Kế toán mong muốn tính lương cho CBNV nghỉ việc trong tháng trước nhưng kỳ lương chi trả là đầu tháng liền sau

1. Mục đích

Giúp kế toán tính lương cho CBNV nghỉ việc trong tháng trước nhưng kỳ lương chi trả là đầu tháng liền sau.

2. Chi tiết thay đổi

Các đơn vị HCSN thường chi trả lương cho CBNV vào đầu tháng, tuy nhiên nhiều đơn vị có đối tượng  được chi trả lương vào đầu tháng sau theo bảng tổng hợp công, ví dụ đối tượng xã đội.

– Trước phiên bản R30, trong trường hợp CBNV này nghỉ việc/điều chuyển/nghỉ hưu, phần mềm chưa đáp ứng việc tính lương tháng trước cho CBNV và chi trả vào kỳ lương tháng sau.

– Kể từ phiên bản R30, đối với trường hợp có chấm công chi tiết, bảng lương sẽ hiển thị tất cả các CBNV trong bảng chấm công, bao gồm cả CBNV đã nghỉ việc/nghỉ hưu/điều chuyển nhưng có ngày nghỉ việc trong tháng chấm công.

Cụ thể như sau:

Đơn vị Trường THCS MISA có 3 CBNV nghỉ việc trong tháng 11 sẽ được thanh toán lương vào kỳ lương tháng 12, cụ thể:

– CBNV Phạm Thu Hằng nghỉ việc từ ngày 15/11/2022

– CBNV Nguyễn Minh Tân nghỉ hưu từ ngày 20/11/2022

– CBNV Trần Huy Tùng được điều chuyển sang đơn vị khác từ ngày 10/11/2022.

Sau khi khai báo Tình trạng làm việc của những CBNV này, kế toán lập bảng chấm công tháng 11 tại menu Tính lương/Chấm công.

Sau đó lập bảng tổng hợp công tại menu Tính lương\Tổng hợp công. Trong đó các trường thông tin:

  • Kỳ chấm công: chọn tháng 11
  • Tổng hợp theo bảng chấm công: chọn bảng chấm công tháng 11
  • Tính vào kỳ lương: chọn tháng 12

Bảng tổng hợp công hiển thị số ngày làm việc và số ngày nghỉ không lương tương ứng theo bảng chấm công.

Tại menu Tính lương\Tính hương hệ số, phụ cấp, nhấn Thêm mới để lập bảng tính lương tháng 12.

Bảng lương bao gồm 3 CBNV nghỉ việc trong tháng 11.

Cập nhật 22/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan