1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Kế toán mong muốn truy thu được khoản bảo hiểm thất nghiệp đối với thủ trưởng đơn vị sự nghiệp chuyển từ công chức thành viên chức

Kế toán mong muốn truy thu được khoản bảo hiểm thất nghiệp đối với thủ trưởng đơn vị sự nghiệp chuyển từ công chức thành viên chức

1. Mục đích

Giúp kế toán truy thu được khoản bảo hiểm thất nghiệp đối với thủ trưởng đơn vị sự nghiệp chuyển từ công chức thành viên chức.

2. Chi tiết thay đổi

Theo quy định của Luật cán bộ, công chức sửa đổi, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp khi hết nhiệm kỳ sẽ chuyển từ công chức thành viên chức. Khi là viên chức CBNV sẽ phải đóng thêm khoản bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong trường hợp CBNV chưa đóng khoản này trong thời kỳ chuyển sang viên chức, kế toán sẽ cần thực hiện nghiệp vụ truy thu các tháng chưa nộp.

Kể từ phiên bản R31, phần mềm bổ sung nghiệp vụ truy thu BHTN (chỉ áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp). Khi lập giây rút, khoản truy thu người lao động đóng sẽ trừ thẳng vào các khoản lương, phụ cấp tính bảo hiểm, không cần diễn giải trên giấy rút. Khoản truy thu cơ quan đống sẽ cộng gộp vào phần nộp bảo hiểm của đơn vị trong tháng đó, không cần thuyết minh riêng.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Tính lương\Truy thu lương, khi anh/chị nhấn Thêm mới, phần mềm mặc định tạo bảng tính truy thu đóng BHTN, hoặc nhấn vào biểu tượng mũi tên thêm mới, chọn Thêm bảng truy thu đóng bảo hiểm thất nghiệp.

2. Khai báo các tham số truy thu đóng BHTN. Nhấn Tính truy thu lương.

3. Nhấn Chọn CBNV, tích chọn CBNV cần truy thu đóng BHTN, nhấn Đồng ý.

=> Lập thành công bảng truy thu đóng BHTN.

*Lưu ý: Các cột thông tin cố định không được sửa: Họ tên, Số hiệu cán bộ, Mã ngạch, Thời gian truy thu từ tháng… đến tháng…, Số tháng truy thu. Anh/chị có thể sửa thông tin các cột còn lại.

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan