1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R30
 4. Kế toán muốn làm tròn xuống hệ số của các khoản phụ cấp hưởng theo tỷ lệ để đáp ứng thực tế tính lương của đơn vị

Kế toán muốn làm tròn xuống hệ số của các khoản phụ cấp hưởng theo tỷ lệ để đáp ứng thực tế tính lương của đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán khi tính lương và các khoản phụ cấp có thể làm tròn xuống hệ số của các khoản phụ cấp hưởng theo tỷ lệ để đáp ứng thực tế tính lương của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R30, phần mềm bổ sung tùy chọn làm tròn lên/xuống đối với hệ số phụ cấp hưởng theo tỷ lệ và cho phép làm tròn theo từng khoản phụ cấp.

Cụ thể như sau:

1. Chọn biểu tượng Hệ thống, nhấn vào Tùy chọn tính lương.

2. Ở mục Làm tròn số liệu, phần Làm tròn hệ số phụ cấp, tùy chọn Làm tròn hệ số phụ cấp quy đổi từ tỷ lệ bổ sung thêm các giá trị:

 • Làm tròn lên 0,00
 • Làm tròn lên 0,000
 • Làm tròn lên 0,0000
 • Làm tròn lên 0,00000
 • Làm tròn lên 0,000000
 • Làm tròn xuống 0,00
 • Làm tròn xuống 0,000
 • Làm tròn xuống 0,0000
 • Làm tròn xuống 0,00000
 • Làm tròn xuống 0,000000

Tùy chọn Làm tròn theo từng khoản phụ cấp cũng bổ sung thêm các giá trị như trên. Anh/chị thay đổi tùy chọn bằng cách nhấn vào phần số để lựa chọn từ danh sách mang theo.

3. Sau khi thiết lập xong, nhấn Cất để lưu.

Ví dụ:

Trường THCS MISA có CBNV Nguyễn Minh Chí hưởng hệ số lương 4.98; hệ số PCCV 0.2; hệ số PC TNVK 0.249; tỷ lệ PC TNN 5%.

Kế toán thiết lập tùy chọn hệ số phụ cấp quy đổi từ tỷ lệ là Làm tròn xuống 0,000.

=> Hệ số PC TNN của CBMN Nguyễn Minh Chí =  (4.98 + 0.2 + 0.249)*5% = 0.27145. Khi lập bảng lương, phần mềm hiển thị kết quả làm tròn xuống là 0.271.

Cập nhật 22/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan