1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R30
  4. Kế toán muốn lập chứng từ khấu trừ Thuế TNCN cho đối tượng vãng lai

Kế toán muốn lập chứng từ khấu trừ Thuế TNCN cho đối tượng vãng lai

1. Mục đích

Giúp kế toán lập chứng từ khấu trừ Thuế TNCN cho đối tượng vãng lai một cách nhanh chóng, đầy đủ thông tin đáp ứng theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Theo định kỳ hàng tháng, đơn vị lập bảng tính thuế TNCN để thực hiện khấu trừ thuế cho CBNV có phát sinh thu nhập tại đơn vị. Ngoài những CBNV thuộc đơn vị thì còn có những đối tượng vãng lai – có phát sinh thu nhập nhưng không thuộc danh sách CBNV trong đơn vị, đơn vị vẫn phải thực hiện tính và lập các chứng từ khấu trừ thuế theo quy định.

– Trước phiên bản R30, phần mềm cho phép chọn các đối tượng vãng lai vào bảng tính thuế TNCN nhưng chưa lập được chứng từ khấu trừ thuế.

Kể từ phiên bản R30, phần mềm cho phép lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho các đối tượng vãng lai; bổ sung thêm các thông tin theo yêu cầu nghiệp vụ khi khai báo đối tượng vãng lai để đảm bảo đủ thông tin lên chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Thuế TNCN\Đối tượng vãng lai, chọn Thêm đối tượng vãng lai => Giao diện Thêm đối tượng vãng lai bao gồm các thông tin theo yêu cầu nghiệp vụ để lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Anh/chị khai báo thông tin, nhấn Lưu.

2. Vào menu Thuế TNCN\Tính thuế TNCN để lập bảng tính thuế cho CBNV. Sau khi lập xong, tại bảng tính thuế chi tiết, nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm, chọn Chọn đối tượng vãng lai.

Tích chọn 1 hoặc nhiều người cần tính thuế TNCN, nhấn Đồng ý.

=> Những đối tượng vãng lai được chọn sẽ được thêm vào bảng tính thuế TNCN vừa lập. Nhấn vào Sửa để khai báo thông tin thu nhập, giảm trừ… của những đối tượng vãng lai này.

3. Vào menu Thuế TNCN\Chứng từ khấu trừ thuế, chọn Lập chứng từ.

Tại giao diện Thêm chứng từ, trường thông tin Cán bộ nhân viên mang theo danh sách bao gồm cả đối tượng vãng lai. Chọn đối tượng lập chứng từ, khai báo thông tin Từ tháng, Đến tháng và nhấn Tiếp tục.

=> Phần mềm lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho đối tượng vãng lai đã chọn. Anh/chị có thể in hoặc ký số ngay trên phần mềm.

Cập nhật 22/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan