1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R30
  4. Kế toán muốn sinh giấy rút chuyển khoản để thanh toán các khoản PCĐBN

Kế toán muốn sinh giấy rút chuyển khoản để thanh toán các khoản PCĐBN

1. Mục đích

Giúp kế toán sinh giấy rút chuyển khoản để thanh toán các khoản PCĐBN trong trường hợp PCĐBN không chi trả cùng lương.

2. Chi tiết thay đổi

Đối với các khoản PCĐBN, đơn vị có thể chi trả cùng với lương hoặc chi trả riêng, tùy vào từng trường hợp mà giấy rút cũng khác nhau.

  • Nếu khoản PCĐBN chi trả cùng lương thì số liệu sẽ được tính vào bảng lương, kế toán sẽ sinh giấy rút chi trả lương, bảo hiểm để hạch toán tương ứng vào chi phí lương.
  • Nếu khoản PCĐBN được trả riêng thì số liệu tính không chung với bảng lương, kế toán làm giấy rút chuyển khoản thông thường để hạch toán tương ứng vào chi phí khác lương.

– Trước phiên bản R30, phần mềm cho sinh chứng từ rút dự toán chuyển khoản mặc định là chuyển khoản lương, bảo hiểm, chưa cho sinh chứng từ chuyển khoản khác.

Kể từ phiên bản R30, phần mềm cho phép sinh giấy rút chi trả PCĐBN trong 2 trường hợp: sinh cùng giấy rút chuyển khoản lương, bảo hiểm và sinh giấy rút chuyển khoản riêng.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Chi trả lương\Lập chứng từ, chọn Lập chứng từ

Đối với các đơn vị khác khối xã/phường, tại màn hình Lập chứng từ chi trả lương, trường thông tin Trả bằng bao gồm các hình thức chi trả: Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm; Rút dự toán chuyển khoản; Rút dự toán tiền mặt; Rút dự toán tiền gửi; Tiền gửi.

Anh/chị tích chọn hình thức rút dự toán theo nhu cầu của đơn vị.

Anh/chị cũng có thể sinh giấy rút tại màn hình chi tiết bảng PCĐBN bằng cách vào menu Tính lương\Tính các khoản khác, chọn Sinh chứng từ chi trả lương.

 

2. Đối với các đơn vi khối xã/phường, có 3 hình thức chi trả: Rút dự toán chuyển khoản; Rút dự toán tiền mặt; Rút dự toán tiền gửi.

Chi tiết cách lập chứng từ rút dự toán, anh/chị xem tại đây

Cập nhật 22/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan