1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. PTC muốn in báo cáo “Bảng đăng ký quỹ lương dự toán” có trừ đi khoản dự toán lương giảm do có nhân viên nghỉ hưu, thai sản

PTC muốn in báo cáo “Bảng đăng ký quỹ lương dự toán” có trừ đi khoản dự toán lương giảm do có nhân viên nghỉ hưu, thai sản

1. Mục đích

Giúp kế toán khi in “Bảng đăng ký quỹ lương dự toán”, báo cáo sẽ trừ đi khoản dự toán lương giảm do có nhân viên nghỉ hưu, thai sản.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R31, khi kế toán in “Bảng đăng ký quỹ lương dự toán”, báo cáo chỉ thể hiện dự toán cho nhân viên hiện thời, tuyển mới, nhân viên được nâng lương chứ chưa có dữ liệu dự toán giảm do có nhân viên nghỉ hưu, thai sản.

– Kể từ phiên bản R31, khi in báo cáo “Bảng đăng ký quỹ lương dự toán”, phần mềm bổ sung tham số cho phép tích chọn trừ đi phần dự toán giảm do có nhân viên nghỉ hưu, thai sản, nếu tích chọn thì báo cáo sẽ hiển thị thêm cột dự toán giảm.

Cụ thể như sau:

1. Tại màn hình bảng dự toán lương (hoặc màn hình tổng hợp dự toán lương – đối với đơn vị chủ quản/tài chính), nhấn vào biểu tượng máy in, chọn Bảng đăng ký quỹ lương dự toán.

2. Tại màn hình Tham số báo cáo, tích chọn mục Bao gồm nhu cầu giảm do nghỉ hưuBao gồm nhu cầu giảm do nghỉ thai sản. Nhấn Đồng ý.

=> Báo cáo hiển thị cột dữ liệu thể hiện dự toán lương giảm do có nhân viên nghỉ hưu, thai sản.

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan