1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R32
  4. Chuyên viên STC có thể xem chi tiết số liệu dự toán lương cho từng đối tượng (Biên chế, LĐHĐ 68 và đối tượng khác)

Chuyên viên STC có thể xem chi tiết số liệu dự toán lương cho từng đối tượng (Biên chế, LĐHĐ 68 và đối tượng khác)

1. Mục đích

Giúp đơn vị chuyên viên Sở Tài chính có thể theo dõi dự toán lương theo từng đối tượng: Công chức, viên chức, hợp đồng 68 và đối tượng khác.

2. Chi tiết thay đổi

Khi nộp dự toán lương cho đơn vị cấp trên, các đơn vị thường phải nộp thành 2 bảng: Biên chế và LĐHĐ 68 (Bao gôm cả bảng hiện thời và bảng nâng lương, giảm do nghỉ hưu, thai sản), trong trường hợp phát sinh các đối tượng khác thì tổng hợp thành 1 bảng. Đơn vị cấp trên sẽ tổng hợp riêng đối tượng biên chế, LĐHĐ 68.

– Trước phiên bản R32, khi các đơn vị nộp bảng dự toán lương lên cho Sở Tài chính, chuyên viên chỉ nhận được số liệu chung của toàn đơn vị, chưa theo dõi và tổng hợp được theo đối tượng CBNV.

– Kể từ phiên bản R32, phần mềm cải tiến giao diện bảng dự toán lương tại cả đơn vị chi tiết và đơn vị tổng hợp:

Tại đơn vị cấp dưới, khi lập dự toán lương, nếu có đối tượng là LĐHĐ 68 thì dữ liệu hiển thị tách thành 2 nhóm Biên chế (Cấn bộ, công chức, viên chức) và LĐHĐ 68.

Tại đơn vị tổng hợp, khi tổng hợp dự toán lương của các đơn vị, mỗi đơn vị sẽ hiển thị tách dòng riêng thành các nhóm: Biên chế, LĐHD 68 và Khác nếu có.

Cụ thể như sau:

1. Tại đơn vị cấp dưới, màn hình bảng dự toán lương bổ sung các cột chi tiết theo đối tượng: CBCC, Viên chức, Hợp đồng 68, Khác.

2. Tại đơn vị cấp trên, màn hình xét duyệt/thẩm định dự toán lương hiển thị các cột chi tiết theo đối tượng: CBCC, Viên chức, Hợp đồng 68, Khác.

3. Tại đơn vị cấp trên, màn hình tổng hợp dự toán lương bổ sung tùy chọn Hiển thị chi tiết theo từng đối tượng, khi tích chọn, phần mềm hiển thị các cột chi tiết theo đối tượng.

Cập nhật 31/01/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan