1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R32
  4. Linh động trong việc thể hiện mẫu bảng 09 theo yêu cầu của chuyên quản kho bạc

Linh động trong việc thể hiện mẫu bảng 09 theo yêu cầu của chuyên quản kho bạc

1. Mục đích

Giúp kế toán linh động trong việc thể hiện mẫu bảng 09 theo yêu cầu của chuyên quản kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

Địa phương có thể có nhiều chuyên quản dẫn đến yêu cầu về mẫu 09 có sự khác biệt trong việc thể hiện các khoản PCĐBN.

– Về các cột STT, Tài khoản ngân hàng và tên ngân hàng: có đơn vị gộp cột, có đơn vị điền từng dòng.

– Về giá trị cột tổng số: Chi tiết khoản PCĐBN vẫn thể hiện ở các cột tiền phía sau nhưng không thể hiện ở cột tổng số tại dòng tên loại PCĐBN.

– Về những CBNV chỉ hưởng 1 khoản PCĐBN: Có đơn vị vẫn thể hiện 1 dòng chi tiết tên khoản PCĐBN ở phía dưới tuy nhiên phần mềm hiện mặc định chỉ hiển thị dòng tên CBNV chứ không thêm tên khoản PCĐBN phía dưới.

Kể từ phiên bản R32, phần mềm cải tiến tính năng sửa mẫu bảng lương 09, cho phép tùy chỉnh linh hoạt việc hiển thị thông tin trên các dòng khi tích chọn hiển thị mỗi khoản PCĐBN là 1 dòng riêng.

Cụ thể như sau:

Vào menu Sửa mẫu bảng lương, chọn bảng lương 09. Tại mục Sửa thân trang\Tùy chọn hiển thị dữ liệu cột, khi tích chọn Mỗi phụ cấp thành một dòng riêng, phần mềm hiển thị thêm các tùy chọn:

– Tách dòng khi chỉ hưởng 1 phụ cấp: Khi tích chọn, đối với CBNV chỉ hưởng 1 phụ cấp, báo cáo vẫn tách phụ cấp thành 1 dòng riêng.

– Không hiển thị giá trị cột Tổng số của các dòng phụ cấp tách chi tiết: Khi tích chọn, báo cáo không hiển thị giá trị tại cột Tổng số của các dòng phụ cấp tách chi tiết.

– Hiển thị gộp giá trị các dòng trên từng cột: Khi tích chọn, báo cáo gộp các giá trị các dòng trên các cột đã chọn tương ứng của từng CBNV. (Khi trỏ chuột vào biểu tượng Thông tin ở cuối dòng, phần mềm hiển thị ví dụ minh họa).

 

Cập nhật 01/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan